Så­dan fo­re­går jag­ten på Dan­marks nye land­stræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBU HAR I lø­bet af de se­ne­ste par må­ne­der for al­vor in­ten­si­ve­ret jag­ten på Dan­marks næ­ste land­stræ­ner.

Land­stræ­ne­ren af­lø­ser ef­ter pla­nen Mor­ten Ol­sen 1. juli 2016, men glip­per Dan­mark kva­li­fi­ka­tio­nen til EM, er det ik­ke utæn­ke­ligt, at han an­sæt­tes al­le­re­de fra nytår.

Den nye land­stræ­ner fin­des af et an­sæt­tel­ses­ud­valg un­der DBU: uni­o­nens di­rek­tør, Claus Bret­ton- Meyer, træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk, eli­te­chef Kim Hal­l­berg samt ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg.

An­sæt­tel­ses­ud­val­get fandt i før­ste om­gang frem til 10 kan­di­da­ter. De 10 lå klar al­le­re­de i au­gust.

Næ­ste skridt er at fin­de den kom­men­de land­stræ­ner – for­ment­lig blandt de 10 kan­di­da­ter. Når det er sket, præ­sen­te­res tre kan­di­da­ter for DBUs be­sty­rel­se, men fra an­sæt­tel­ses­ud­val­get pe­ges der blot på én. Når al­le for­ma­lia er over­stå­et, bli­ver den­ne per­son Dan­marks nye land­stræ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.