Græn­se­løs træ­nerj­agt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR KOM­MEN­TAR

TAK­KER MI­CHA­EL LAUD­RUP nej til det dan­ske land­stræ­nerjob, ven­der DBU øjet mod horisonter uden for lan­dets græn­ser. Det for­tæl­ler fl ere kil­der sam­stem­men­de til BT. Og det er ik­ke no­gen dår­lig idé. Som det dan­ske træ­n­er­land­skab ud­fol­der sig net­op nu, har jeg svært ved at se et al­ter­na­tiv med rød­be­de­far­vet pas til ’ Mi­ster’.

Men hvad med Kas­per Hjul­mand vil den hur­ti­ge læ­ser må­ske tæn­ke? Han har da bå­de vun­det mester­skab og træ­net i Bun­des­liga­en. Ja, det har han. Men jeg er ik­ke varm på tan­ken om Hjul­mand i spid­sen for et dansk lands­hold. Det tror jeg, at han – trods alt – er for uer­fa­ren og en ken­de for fi rkan­tet til. Den tid­li­ge­re FC Nord­s­jæl­land- chef er en sy­stem­træ­ner, som jeg fryg­ter ik­ke vil pas­se til et job, hvor det ude­luk­ken­de hand­ler om at vin­de kam­pe – og ik­ke så me­get om at ud­vik­le.

Der­for kan jeg kun bi­fal­de, at DBU kig­ger til ’ u’jlan­det’, som Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen for­mu­le­re­de det. Hvis Mi­cha­el Laud­rup vel at mær­ke ik­ke vil ha­ve land­stræ­nerjob­bet. Om han vil det, er desvær­re fort­sat et helt åbent spørgs­mål.

Det er ik­ke un­der­ligt, at DBU blandt an­det kig­ger mod Tys­kland eft er l a ndst r æne­rem­ner. Træ­ner­pro­fi ler­ne står i kø syd for græn­sen, og det sam­me gør de tak­ti­ske vi­sio­ner og ny­ska­bel­ser. Der­for er det en glim­ren­de tan­ke at spej­de net­op her.

DBU HAR GEN­NEM de se­ne­ste må­ne­der set et ukendt an­tal Bun­des­liga- kam­pe med træ­ner­ne som fo­kus­punkt, og her er den tid­li­ge­re Borus­sia Mön­cheng­lad­ba­ch­chef, Luci­en Fav­re, sprun­get i øj­ne­ne. For godt en må­ned si­den var schweize­ren ik­ke le­dig på mar­ke­det – men det er han nu.

En mand som Fav­re har me­get af det, jeg hå­ber, en ny dansk land­stræ­ner vil ha­ve. Han har er­fa­ring, sto­re in­ter­na­tio­na­le re­sul­ta­ter, fl ek­si­bi­li­tet og tak­tisk om­stil­lings­pa­rat­hed. Des­u­den er han bredt an­er­kendt som en af Tys­klands bed­ste træ­ne­re, når det hand­ler om at spil­le un­ge spil­le­re ind på sit hold. Det kun­ne bli­ve guld værd på et dansk lands­hold, der kon­stant er i gang med et lø­ben­de ge­ne­ra­tions­skift e.

Bli­ver det så Fav­re? Nej, han er blot kan­di­dat og for­ment­lig for dyr for DBU. Især hvis EM- mil­li­o­ner­ne glip­per. Men ba­re det fak­tum at en ty­pe som ham er i sø­ge­ly­set, pe­ger i en po­si­tiv ret­ning.

En mand som Fav­re har me­get af det, jeg hå­ber, en ny dansk land­stræ­ner vil ha­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.