Tid­li­ge­re Re­al Madrid­stjer­ne hyl­der Gra­ve­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tho­mas Gra­ve­sen nå­e­de kun at spil­le en en­kelt sæ­son i Re­al Madrid. Men den skal­de­de dan­ske hard­hit­ter nå­e­de at gø­re et stort ind­tryk på ver­dens­stjer­ner­ne i kon­ge­klub­ben. Ik­ke mindst på den lil­le ka­ris­ma­ti­ske ven­stre­ba­ck med tor­den­skud­det, Ro­ber­to Car­los.

» Jeg hav­de det ka­non sam­men med ham ( Gra­ve­sen,

red.). Han blev en af mi­ne bed­ste ven­ner i Re­al Madrid. Hvil­ken ka­rak­ter. Et fæ­no­men. En stor, stor per­son. Og en stor pro­fes­sio­nel, « si­ger Ro­ber­to Car­los i et in­ter­view med TV3 Sport.

Den lil­le bra­si­li­a­ner af­slø­rer og­så, at der var stor respekt om­kring Gra­ve­sen un­der træ­nin­ger­ne. Den kon­tan­te dan­sker var ik­ke én, man hav­de lyst til at gå i nær­kamp med.

» Han løb eft er os og skræm­te os. Han var et fæ­no­men. Ær­ligt talt. Der var in­gen, der tur­de gø­re ham no­get. For så fi k man ba­re på mun­den, « for­tæl­ler Car­los og fort­sæt­ter:

» Han var en stor leder på hol­det. Han el­ske­de at ar­bej­de og el­ske­de at pres­se. Uden for ba­nen var han en me­get ro­lig fyr, men på ba­nen var han fan­ta­stisk. «

Tho­mas Gra­ve­sen spil­le­de i Re­al Madrid i sæ­so­nen 20052006, hvor­eft er han skift ede til skot­ske Cel­tic.

Ro­ber­to Car­los, der i dag er ma­na­ger i den in­di­ske klub Del­hi Dy­na­mos, var i den span­ske stor­klub i pe­ri­o­den 1996 til 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.