DBU klar til at mel­de bil­let­ha­jer til po­li­ti­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I bli­ver meldt til po­li­ti­et og får ik­ke lov til at kø­be bil­let­ter til frem­ti­di­ge land­skam­pe.

Så­dan ly­der DBUs ad­var­sel til folk, der over­ve­jer at sæl­ge bil­let­ter til fod­bold­bra­get Dan­mark- Sve­ri­ge på det sor­te mar­ked. Samt­li­ge bil­let­ter til ar­vefj en­de­op­gø­ret i Par­ken er re­vet væk, og DBU er­fa­rer, at pri­ser­ne på det sor­te mar­ked er på him­mel­fl ugt. Helt op til 3.165 kro­ner ko­ster en bil­let til op­gø­ret.

» Det er dybt uac­cep­ta­belt, at der er folk, der ud­nyt­ter den sto­re eft er­spørgsel på bil­let­ter til at tje­ne pen­ge på det sor­te mar­ked. Det er uri­me­ligt og un­fair over for dem, der ger­ne vil se lands­hol­det spil­le, « si­ger Jacob Lau­e­sen, chef for for­ret­nings­ud­vik­ling i DBU, i en pres­se­med­del­el­se.

» Først og frem­mest po­li­ti­an­mel­der vi al­le, der sæt­ter bil­let­ter til salg på det sor­te mar­ked. Der­u­d­over bli­ver de ude­luk­ket fra at kø­be bil­let­ter til frem­ti­di­ge land­skam­pe. Vi går og­så ind og spær­rer de bil­let­ter, der er på det sor­te mar­ked, så man ik­ke kan kom­me ind på sta­dion med dem, « si­ger Jacob Lau­e­sen.

Kam­pen, der spil­les 17. novem­ber, af­gør, om Dan­mark el­ler Sve­ri­ge ren­der med den eft er­trag­te­de bil­let til næ­ste års EM i Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.