Kron­vid­ne skudt ned på åben ga­de

Eks­ko­ne skul­le ha­ve vid­net mod dan­sker, der er mistænkt i ma­ka­ber sag

BT - - NEWS - Mads Kor­sa­ger Ni­el­sen mkn@ bt. dk

Ankla­ge­myn­dig­he­den har til­sy­ne­la­den­de mi­stet et af si­ne bed­ste kort i den ma­ka­bre sag mod den 63- åri­ge så­kald­te kli­to­ris­sam­ler, dan­ske Pe­ter Fre­de­rik­sen.

Hans eks­ko­ne, der sam­ti­dig var kron­vid­ne i den fo­re­stå­en­de rets­sag med ham på an­kla­ge­bæn­ken, blev ons­dag skudt ned og dræbt på åben ga­de i Leso­t­hos ho­ved­stad.

Det skri­ver det syd­afri­kan­ske nyheds­me­die Netwerk24.

» Det er en nyhed for mig, og min kli­ent sid­der sta­dig i fængsel, så han ved det hel­ler ik­ke, « si­ger Pe­ter Fre­de­rik­sens ad­vo­kat Lug­hango Ts­han­ga­na, iføl­ge Ek­stra Bla­det.

Iføl­ge Netwerk24 blev Thi- di Mat­se­liso Mo­li­se dræbt, mens hun var i færd med at pra­je en taxa. Den 28- åri­ge kvin­de blev kørt på ho­spi­ta­let, hvor hun af­gik ved dø­den.

Po­li­ti: Ik­ke rø­ve­ri

En tals­mand fra det lo­ka­le po­li­ti ude­luk­ker, at der skul­le væ­re ta­le om et rø­ve­ri, da in­tet var stjå­let. Man har end­nu ik­ke fo­re­ta­get no­gen an­hol­del­ser i sa­gen.

Det var net­op Thi­di Mat­se­liso Mo­li­se, der i sin tid meld­te Pe­ter Fre­de­rik­sen til po­li­ti­et og der­med fi k sa­gen til at rul­le. Eft er­for­sker­ne fandt se­ne­re 21 af­skår­ne køns­de­le, her­i­blandt kli­to­ris, i Pe­ter Fre­de­rik­sens fry­ser i hans hjem i Blo­em­fon­te­in i Syd­afri­ka.

En af de ned­fros­ne køns­de­le skal an­gi­ve­ligt ha­ve til­hørt den nu af­dø­de eks­ko­ne. En af de an­dre stam­mer fra en pi­ge på 7- 8 år.

» Vi har set en vi­deo, hvor han skæ­rer i en kvin­de. Han ta­ger fl ere kli­to­ris­ser ud af fry­se­ren og si­ger, at det er hans tro­fæ­er.

Han sag­de, at det var nor­malt og lov­ligt for ham at ha­ve dem. Han sag­de, at han ik­ke vid­ste, det var ulov­ligt, « har eft er­for­sker Lyn­da Steyn fra po­li­ti­et i Syd­afri­ka tid­li­ge­re for­talt til syd­afri­kan­ske Volks­blad.

Pe­ter Fre­de­rik­sen sid­der net­op va­re­tægts­fængs­let, mens han ven­ter på, at rets­sa­gen mod ham skal be­gyn­de. For­lø­ber alt plan­mæs­sigt, går sa­gen i gang den 7. de­cem­ber.

Po­li­ti­et i Leso­t­ho øn­ske­de ik­ke at spe­ku­le­re i, hvor­vidt mo­ti­vet til dra­bet på Pe­ter Fre­de­rik­sens eks­ko­ne har no­get at gø­re med den fo­re­stå­en­de rets­sag.

FO­TO: JØRN STJERNEKLAR

Pe­ter Fre­de­rik­sen - her fo­to­gra­fe­ret i vå­ben­rum­met i sin vå­ben­bu­tik - er sig­tet for en lang ræk­ke for­hold i Syd­afri­ka. Nu er kron­vid­net mod ham - hans eks­ko­ne - død før den sto­re rets­sag.

BT den 20. sep­tem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.