Ja, kæm­pe­klas­ser ska­der læ­ring

BT - - DEBAT -

EL­LEN TRA­NE NØR­BY Bør­ne-, un­der­vis­nings- og li­ge­stil­lings­mi­ni­ster ( V)

JEG ER IMOD kæm­pe­klas­ser. Der er en­kel­te dis­pen­sa­tions­mu­lig­he­der, hvor man kan op­ta­ge lidt fl ere ele­ver, men man skal så de­le ele­ver­ne igen ved sko­le­å­rets af­slut­ning. Som jeg og­så har skre­vet til Bør­ne- og Un­der­vis­nings­ud­val­get, så vil vi føl­ge op over for al­le de kom­mu­ner, der ik­ke over­hol­der loven. Hvis sko­ler­ne skal ha­ve dis­pen­sa­tion, så skal det god­ken­des i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen.

DE TAL, DER lig­ger nu, er jo fra den rø­de re­ge­ring. Det har der­for ik­ke væ­ret un­der vo­res re­ge­ring, der har væ­ret den­ne stig­ning i de her kæm­pe­klas­ser. Der si­ger jeg da ger­ne, at jeg sy­nes, det er pro­ble­ma­tisk. Der er en græn­se for, hvor man­ge ele­ver der bå­de kan og skal sid­de i et klas­se­lo­ka­le i for­hold til at fast­hol­de en god kva­li­tet i un­der­vis­nin­gen. Der­for er det da og­så be­kym­ren­de, at den tid­li­ge­re re­ge­ring ik­ke har haft fo­kus på det. Det er og­så in­ter­es­sant at vi­de, om den tid­li­ge­re re­ge­ring har haft en di­a­log med kom­mu­ner­ne om det her.

LOVEN OM DET her er me­get klar: Der må mak­si­malt væ­re 28 ele­ver i klas­ser­ne, og så kan der væ­re en­kel­te und­ta­gel­ser. Hvis det for ek­sem­pel ik­ke er mu­ligt at op­ret­hol­de en klas­se i et land­di­strikt, og al­ter­na­ti­vet vil­le væ­re at fl yt­te bør­ne­ne langt væk, så kan det væ­re bed­re at slå klas­ser sam­men. Det er jo de hen­syn, der kan fø­re til, at der en­der med at væ­re 31 ele­ver i klas­sen. Der kan kom­me til­fl yt­te­re i lø­bet af året, men så skal klas­sen jo de­les igen, når sko­le­å­ret skift er. Det er der nog­le me­get kla­re reg­ler om i fol­ke­sko­le­loven.

EL­LEN TRA­NE NØR­BY

CLAUS HJORT­DAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.