De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Char­lot­te Røn­hof Dir., Dansk In­du­stri

@ CRo­en­hof Spa­re­krav på ud­dan­nel­ser hæn­ger ik­ke sam­men, når hver elev på ef­ter­sko­le ko­ster 100.000 skat­te­kro­ner. Kri­sti­an Jen­sen Uden­rigs­mi­ni­ster ( V)

@ Kri­sti­an_ Jen­sen Ud­vik­ling og pri­vat sek­tor hæn­ger sam­men. Der­for skal fl ere lan­de ar­bej­de for in­ve­ste­rin­ger frem­for bi­stand. Chri­stop­her Røhl A. Fmd. Ra­di­kal Ung­dom

@ Ro­hlChri­stop­her Sejt! Færø­er­ne er med på den grøn­ne bøl­ge. Sat­ser på 100 pro­cent grøn ener­gi om 15 år. Grøn­land er og­så langt frem­me. Gid vi hav­de en re­ge­ring, der og­så var! Den­nis Kri­sten­sen For­mand for FOA

@ Den­nisFOA Kon­se­kven­sen af re­ge­rin­gens om­pri­o­te­rings­bi­drag: Tu­sind­vis af job skæ­res i kom­mu­ner­ne. Mads Lund­by Han­sen Che­fø­ko­nom i Cepos

@ MLund­byHan­sen Jeg an­be­fa­ler en re­duk­tion i nyud­dan­ne­des dag­pen­ge­sats fra 15.000 til 8.000 kr. Job­ge­vin­sten vil væ­re 2.600 ek­stra job. Mar­tin Ågerup Di­rek­tør for Cepos

@ Mar­tinCEPOS Dan­sker­ne er til­fred­se med ba­lan­ce mel­lem fa­mi­lie og ar­bej­de. Po­li­tisk ’ hjælp’ svæk­ker fa­mi­li­en. Na­o­mi Kle­in Ca­na­disk ak­ti­vist

@ Na­o­miAKle­in Kli­maæn­drin­ger er ik­ke kun en kri­se. Det er en chan­ce for at op­byg­ge en bed­re ver­den. Chr. Rab­jerg Mad­sen MF ( S)

@ Rab­jergMad­sen Uber og an­dre pirat­taxa­er un­der­mi­ne­rer dan­ske løn- og ar­bejds­for­hold!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.