Nej, man­ge ele­ver er en for­del

BT - - DEBAT -

CLAUS HJORT­DAL

For­mand, Skole­le­der­for­e­nin­gen

KLAS­SER KAN BLI­VE for små. Når vi kom­mer un­der 14- 16 ele­ver, så be­gyn­der det at gi­ve ud­for­drin­ger med hen­syn til det so­ci­a­le og det fag­li­ge. Vi ser, at en klas­se­kvo­tient på om­kring 20- 24 er klart det op­ti­ma­le i for­hold til un­der­vis­nin­gen.

MAN SKAL SE på, hvor­for sko­ler­ne har få­et dis­pen­sa­tion til at ha­ve fl ere end 30 ele­ver. Det kan væ­re, sko­ler­ne for­sø­ger sig med for­skel­li­ge til­tag. Sko­ler­ne har må­ske i et en­kelt år to små klas­ser med 15 ele­ver i hver og vur­de­rer der­næst, at man fi nder det me­re for­del­ag­tigt at slå klas­ser­ne sam­men. Der ryster man po­sen og gør det. På den må­de vil der i en pe­ri­o­de væ­re en stor en­hed med fl ere res­sour­cer og med læ­re­re nok til at væ­re i nær­he­den af bør­ne­ne.

DEN AN­DEN DEL kun­ne væ­re, at man eks­pe­ri­men­te­rer in­den for fol­ke­sko­le­lovens ram­mer. Når vi la­ver en stør­re klas­se­en­hed, så kan man og­så la­ve min­dre hol­dind­de­lin­ger, hvor læ­rer­ne f. eks. kan ind­de­le ele­ver­ne i for­skel­li­ge ni­veau­er, el­ler sko­len får mu­lig­hed for at sæt­te en ek­stra støt­te­læ­rer ind.

STO­RE KLAS­SER KAN der­for godt gi­ve nog­le go­de re­sul­ta­ter, men det kræ­ver, at man ar­bej­der med de stør­re grup­per og ik­ke ude­luk­ken­de gør det ud fra et øko­no­misk syns­punkt. Vo­res mål er he­le ti­den, at ele­ver­ne bli­ver så dyg­ti­ge som mu­ligt. Hvis vi pres­ser 31 ele­ver ind i en klas­se med én læ­rer he­le ti­den, så gi­ver det et dår­li­ge­re re­sul­tat. Men vi må gå ud fra, at sko­ler­ne la­ver de her sto­re klas­ser ud fra grun­di­ge pæ­da­go­gi­ske over­vej­el­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.