Rødt kort til Plat­i­ni

BT - - DEBAT - osa

DESVÆR­RE BRAST FOR­VENT

NIN­GER­NE. Mi­chel Plat­i­ni blev hur­tigt al­li­e­ret med Sepp Blat­ter, Fifas præ­si­dent, og var med til at hol­de schweize­ren ved mag­ten i en lang pe­ri­o­de, og nu ser Blat­ter ud til at træk­ke Plat­i­ni med i et fald, som sy­nes uund­gå­e­ligt. Bå­de Blat­ter og Plat­i­ni er sus­pen­de­ret af Fi­fa, for­di de un­der­sø­ges for mu­lig kor­rup­tion.

BJER­GE­NE AF BE­VI­SER mod Blat­ter er enor­me, men og­så Plat­i­ni har svært ved at do­ku­men­te­re, hvor­for han i 2011 skul­le ha­ve ud­be­talt næ­sten 14 mil­li­o­ner kro­ner i ’ ho­norar’ fra Fi­fa. Han be­dy­rer, at ud­be­ta­lin­gen er for kon­su­len­t­ar­bej­de for Blat­ter i pe­ri­o­den 1998- 2002, men der fi ndes in­gen skrift lig do­ku­men­ta­tion, li­ge­som der ik­ke er gi­vet en over­be­vi­sen­de for­kla­ring på hvor­for pen­ge­ne først blev ud­be­talt ni år se­ne­re.

HVIS NO­GEN HAR tro­et, at Plat­i­ni var man­den, der kun­ne brin­ge Fifas ud af man­ge års skan­da­ler og pen­ge­frås, er de ble­vet slemt skuff ede. Fransk­man­den går sta­dig des­pe­rat eft er præ­si­dent­po­sten i Fi­fa, men kun en me­get god for­kla­ring på hans eget mysti­ske mil­li­onho­norar kan brin­ge eks- stjer­nen til­ba­ge i kam­pen. I mod­sat fald står han til det rø­de kort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.