Er løftebrud

BT - - NYHEDER -

De fa­mø­se ord

Der

Dag­pen­ge­ret­ten

For­bru­get

Dag­pen­ge­sat­sen

Der

Di­mit­tend­sat­sen

Per­so­ner,

ind­fø­res en må­neds­ba­se­ret be­skæf­ti­gel­ses­kon­to­mo­del med flek­si­bel genop­tje­ning. Op­nås beskæf­ti­gel­se i lø­bet af dag­pen­ge­pe­ri­o­den, kan det for­læn­ge ret­ten til dag­pen­ge.

skal frem­over op­tje­nes på bag­grund af ind­komst sva­ren­de til 212.400 kro­ner ( 2014- ni­veau) in­den for de se­ne­ste tre år.

af dag­pen­ge op­gø­res og af­reg­nes frem­over må­neds­vis, hvil­ket gi­ver mu­lig­hed for at ba­se­re sy­ste­met på re­gi­ste­ro­p­lys­nin­ger.

for løn­mod­ta­ge­re skal be­reg­nes på bag­grund af lø­nind­tæg­ten i de 12 må­ne­der med hø­je­ste lø­nind­tægt in­den for de se­ne­ste 24 må­ne­der

ind­fø­res en ka­rens­dag hver fjer­de må­ned for per­so­ner med høj le­dig­hed, sva­ren­de til tre ka­rens­da­ge pr. år for fuld­tids­le­di­ge.

ned­sæt­tes til 71,5 pro­cent af dag­pen­ge­mak­si­mum for ik­ke- for­sør­ge­re.

der har mod­ta­get dag­pen­ge sva­ren­de til sam­men­lagt fi­re år in­den for de se­ne­ste ot­te år, får re­du­ce­ret dag­pen­ge­ret­ten med én må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.