’’

BT - - NYHEDER -

Vi er til­fred­se med den en­de­li­ge af­ta­le, som be­ty­der, at der nu er bred op­bak­ning til dag­pen­gere­for­men fra 2010. Det er po­si­tivt, at re­ge­rin­gen, DF og S har ta­get ho­ved­par­ten af dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens an­be­fa­lin­ger til sig, og vi for­ven­ter, at af­ta­len sik­rer ro på om­rå­det man­ge år frem. Dansk øko­no­mis lang­sig­te­de ud­for­drin­ger er dog sta­dig ulø­ste, og det un­der­stre­ger be­ho­vet for, at vi i for­bin­del­se med de kom­men­de tre­parts- for­hand­lin­ger gen­nem­fø­rer re­for­mer af over­før­sels­sy­ste­met, der sik­rer fle­re i beskæf­ti­gel­se

Fi­ni Bei­lin, di­rek­tør for Dansk

Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.