’’

BT - - NYHEDER -

Det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt, at det nu er de un­ge, som skal be­ta­le reg­nin­gen for en dag­pen­gere­form. Li­ge nu vir­ker det som om, at hver gang re­ge­rin­gen mang­ler pen­ge, så kig­ger de på, hvor­dan de kan for­vær­re li­vet for ele­ver og stu­de­ren­de. Jeg ved ik­ke, hvad det er for et korstog, re­ge­rin­gen har sat i gang. Men det er de­ci­de­ret dumt, for det kom­mer til at ko­ste dyrt for frem­ti­dens sam­fund,

Yas­min Davali, for­mand for Dan

ske Stu­de­ren­des Fæl­les­råd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.