’’

BT - - NYHEDER -

I fag­be­væ­gel­sen kan vi ik­ke ac­cep­te­re det ind­gå­e­de for­lig. Kon­kret vil der fort­sat fal­de tu­sin­de­vis ud af dag­pen­ge­sy­ste­met om året, hvis konjunk­tu­rer­ne ik­ke bli­ver bed­re. Og med po­ten­ti­elt fær­re un­ge i a- kas­ser­ne vil øko­no­mi­en sta­dig ik­ke hæn­ge sam­men. Kam­pen for et an­stæn­digt dag­pen­ge­sy­stem er kun li­ge be­gyndt

230 til­lids­folk fra bl. a. 3F, FOA og Dansk Me­tal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.