Tysk mand dømt for at smug­le ira­ke­re til Dan­mark

BT - - NYHEDER -

DØMT OG UD­VIST En 49- årig ty sk mand er i går ef­ter­mid­dag ved Ret­ten i Søn­der­borg ble­vet idømt 10 må­ne­ders fængsel for men­ne­skes­mug­ling. Kult­fi lmen ’ The Ro­cky Hor­ror Pi­c­tu­re Show’ er net­op fyldt 40 år. Og nu har ver­dens bedst kend­te trans­seksu­el­le sku­e­spil­le­rin­de La­ver­ne Cox sagt ja til at spil­le ho­ved­rol­len som ’ FrankN- Fur­ter’ - den syn­gen­de trans­ve­stit/ vi­den­skabs­mand/ kvin­de fra pla­ne­ten Tran­sylva­nia. La­dy Ga­ga har tid­li­ge­re takket nej til rol­len i fi lmen, der får pre­mi­e­re i 2016. Kim Kar­das­hi­ans sø­ster Khloe har afl yst sin fo­re­stå­en­de skils­mis­se fra den for­hen­væ­ren­de NBA- ba­sket­ball­stjer­ne La­mar Odom. Eft er en over­do­sis på et bor­del i sta­ten Ne­va­da lå La­mar i ko­ma i fi re da­ge. Nu er han våg­net op. Og for­hol­det imel­lem ham og Kar­das­hi­an- søste­ren er og­så i bed­ring.

» Det er et mira­kel, « si­ger Khloe Kar­das­hi­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.