Kim og Køb

BT - - KULTUR -

Da Kim Lar­sen var dreng, var han til op­ta­gel­se i et dren­ge­kor. Han kun­ne ik­ke hu­ske or­de­ne i ’ I østen sti­ger so­len op’, og blev der­for af­vist. Be­lig­gen­de i Sankt An­næ Ga­de på Chri­sti­ans­havn og mest kendt for sit sor­te kir­ketårn med guld ge­læn­der.

Sø­ren Go­tha Andersen,

62 år. Kir­ke­vagt i Vor Frel­ser Kir­ke

» Den vir­ke­de me­get po­e­tisk, da den kom i sin tid. Og jeg tog mig selv i, at gå in­de fra by­en og hjem til Ama­ger, men jeg stand­se­de op ved Chri­sti­ans­havn og så tår­net, før jeg gik vi­de­re. Den sang be­ty der me­re end no­gen­sin­de. Og jeg ved, at de fa­ste be­bo­e­re på Chri­sti­a­nia øn­sker en Kim Lar­sensang, når de skal af sted her­fra. «

Per Bar­rett- Erik­sen,

42 år. Re­cep­tio­nist i Nykre­dit

En dob­belt klap­bro, der for­bin­der Sjæl­land og Ama­ger. Den blev ind­vi­et i 1954. » ‘ Lan­ge­bro’ er en stem­nings­fø­lel­se for mig. Det er som at kom­me ind i en an­den ver­den, hvor Kim Lar­sen ta­ger os i hån­den, mens vi går hen over bro­en. Jeg bli­ver gre­bet af den fø­lel­se og stem­ning i san­gen, som for mig er inkar­na­tio­nen af 70er­ne. Det er hver­da­gen, der bli­ver gjort til no­get stort. Det er dansk på den fe­de må­de - vi har nok i os selv, og det er nog­le gan­ge o. k. «

Lar­sen kan ik­ke for­dra­ge bi­ler el­ler te­le­fo­ner. » Jeg und­går hel­ler ik­ke at væ­re en del af bi­lis­men, selv om jeg ik­ke bry­der mig om den. Jeg ta­ler og­så i te­le­fon, det bry­der jeg mig hel­ler ik­ke om. Jeg sy­nes, at bi­len og te­le­fo­nen er dår­li­ge op­fi ndel­ser. Op­fi ndel­ser, der sæt­ter os til­ba­ge i ste­det for frem. «

Kim Lar­sen la­ve­de en­gang en sang til det dan­ske Me­lo­di Grand Prix ‘ Ud i det blå’. Og det har han fortr­udt. » Jo, en­gang da jeg la­ve­de en Me­lo­di Grand Prix- sang (’ Ud i det blå’, red.) Da tænk­te jeg lidt i, hvor­dan den skul­le skæ­res. Det er fak­tisk en af de san­ge, jeg har fortr­udt. Den blev

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.