En­havn

BT - - KULTUR -

Kir­sten Sø­ren­sen, 88 år og Rosa Lyk­ke Beck, 68 år.

Mor og dat­ter, chri­sti­ans­hav­ne­re

Ka­nal i by­de­len på Ama­ger, som i dag er kendt for de man­ge hus­bå­de og sejlski­be. » Jeg tæn­ker hjem­me, når jeg hø­rer den og vi skrå­ler ger­ne med på san­gen, når vi er kørt på fe­rie med un­ger­ne. Han hø­rer til her på Chri­sti­ans­havn, selv­om han bor i Oden­se. Vi er stol­te over, at vi har bo­et her sam­ti­dig med ham, han er en af vo­res stør­ste for­tol­ke­re og mu­si­ke­re. Far sad jo ne­de på bol­vær­ket og drak nog­le ba­je­re - det var den­gang, hvor ski­bet hed Chri­sti­ans­havns Ka­nal, selv­om det al­drig sej­le­de. «

En­gang var det ste­det, al­ko­ho­li­ke­re i den tun­ge klas­se holdt til. I dag et sted for le­di­ge og so­ci­alt ud­sat­te. » Jeg sy­nes, det er en ut­ro­lig stærk sang, som gi­ver bil­le­der, der sæt­ter sig fast. Jeg kan næ­sten bli­ve helt rørt. Bil­le­der­ne, han be­skri­ver, er stær­ke og gør ind­tryk på mig. Da jeg blev an­sat på Ko­fo­eds Sko­le, ind­led­te jeg sam­ta­len med, at jeg kun kend­te til Ko­fo­eds Sko­le fra ‘ Lan­ge­bro’. I dag tror jeg, at man­ge på sko­len fø­ler sig som en del af hi­sto­ri­en. Kim Lar­sen var her se­ne­st i 2008 til vo­res 80 års fød­sels­dag, og vi vil ger­ne si­ge tak for de ting, han har del­ta­get i - og ik­ke mindst ‘ Lan­ge­bro’. «

Kim Lar­sen var ik­ke så god til at snak­ke med det mod­sat­te køn i gym­na­sie- ti­den. Og da­mer­ne var hel­ler ik­ke helt vilde med ham. Han fi k til­nav­net ‘ Kim­pan­se’ af aka­de­mi­ker­kvin­der­ne på gym­na­si­et.

I Kim Lar­sens før­ste bo­lig på egen hånd i So­fi egår­den på Chri­sti­ans­havn bo­e­de han fak­tisk i ulov­ligt, da det of­fi ci­elt var et sted, der skul­le bru­ges til la­ger. Kim Lar­sen har selv kaldt det ‘ no­get vær­re slum’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.