Dansk fi lm­per­le

BT - - TV - DRA­MA

På Nør­re­bro i Kø­ben­havn har en fl ok un­ge hjem­lø­se be­sat en sa­ne­rings­mo­den ejen­dom. Po­li­ti­ke­ren Kaj Buh­mann kræ­ver lov og or­den over­holdt og forlanger hu­set røm­met. Po­li­tiets før­ste be­søg en­der med, at den vel­ta­len­de Ar­nold ( Erik Clau­sen) ta­ler dem ud af ga­den, men de kom­mer talstærkt til­ba­ge om nat­ten. En fyr de kal­der Spa­cy sprin­ger ud af vin­du­et, og kom­mer slemt til ska­de, hvad der får den ag­gresi­ve Ben­ny til at gå til an­greb på po­li­ti­et. Han slip­per dog med en ad­var­sel. Ben­ny og Ar­nold mø­des se­ne­re ne­de i Syd­hav­nen, og be­slut- ter at op­ret­te den hyg­ge­li­ge mi­nif­ristad ” Ha­ve­je”. Snart be­gyn­der an­dre hjem­lø­se at fl yt­te der­ud. Det nye sam­fund får dog hur­tigt pro­ble­mer, og en fl ok ro­ck­e­re duk­ker op og smadrer de­res Ca­fe og gen­nem­ban­ker be­bo­er­ne. Epi­so­den ska­ber ue­nig­hed mel­lem Ar­nold og Ben- ny, for hvor­dan de be­skyt­te sig? Venskabet må stå sin prø­ve. Især da Ar­nold går i seng med Susan - køb­man­dens dat­ter - som Ben­ny har

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Over 900.000 dan­ske­re ind­lø­ste bil­let til ” Midt om Nat­ten”, da den ram­te de dan­ske bi­o­gra­fer i 1984. Fil­men blev i øv­rigt leg­en­den Erik Bal­lings sid­ste som in­struk­tør.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.