DE­MO­KRA­TI PÅ VEJ TIL DAN­MARK

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 167 år si­den 1848:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er fo­kus på no­get om­kring sø­sken­de el­ler na­bo­er, el­ler no­get som har med tra­fi k og trans­port at gø­re. Uan­set hvad, så har du et an­svar. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Lad ik­ke de små de­tal­jer for­pur­re det sto­re over­blik. Det er vig­tigt, at du ser klart og træff er en stor og af­gø­ren­de be­slut­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Må­nen påvirker dit tegn i dag. Det læg­ger op til en dag, hvor di­ne fø­lel­ser let kan spil­le dig et puds. Du er me­re nær­ta­gen­de end sæd­van­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad du måt­te sy­nes er for­kert om­kring dig, så er det ik­ke no­get, du kan æn­dre. Må­ske skal du ba­re læ­re at ta­ge tin­ge­ne, som de kom­mer. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du er rast­løs og kan næ­sten fi nde på at gø­re hvad som helst. Det er ik­ke en dag, hvor du har lyst til at gø­re in­gen­ting. Du er fy­sisk og ak­tiv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du har lyst til at på­be­gyn­de en helt ny be­skæft igel­se og ger­ne i sam­ar­bej­de med an­dre. Du har svært ved at slip­pe dit ar­bej­de i dag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Din hand­le­kraft er helt på top­pen. Du er i den stem­ning, hvor du kan fl yt­te bjer­ge, som man si­ger. Det er og­så den dag med ro­man­ti­ske to­ner. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Det er en su­per god dag til al slags op­ryd­ning i gam­le ska­be og skuff er. Det er og­så en dag, hvor du bli­ver kon­tak­tet af en gam­mel ven. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

104). ( Svær 18). ( Mid­del 13). ( Nem

Den grund­lov­gi­ven­de rigs­for­sam­ling i Dan­mark hol­der sit før­ste mø­de. Året ef­ter bli­ver grund­loven ved­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.