Mester­kup

BT - - SPORTEN -

FRE­DAG 23. OK­TO­BER 2015 37 kam­pe - to dan­ske sej­re. Så­dan ly­der den ned­slå­en­de sta­ti­stik for dan­ske hold mod ita­li­en­ske eft er FC Midtjyl­lands op­gør mod Na­po­li. Klas­se­for­skel­len er alt­så til at se mel­lem Se­rie A og Su­per­liga­en. Her er de stør­ste ne­der­lag og de ene­ste sej­re. DE TRE STØR­STE NE­DER­LAG 2015: FC Kø­ben­havn - Tor­i­no 1- 5 i Eu­ro­pa Le­ague To rø­de kort i før­ste halv­leg til mid­ter­for­sva­rer­ne Mi­ka­el An­tons­son og Mathias ’ Zanka’ Jør­gen­sen blev dyrt for kø­ben­hav­ner­ne, der faldt sam­men på hjem­me­ba­nen. 2013: Ju­ven­tus - FC Nord­s­jæl­land 4- 0 i Cham­pions Le­ague FC Nord­s­jæl­land fi k lov at ha­ve bol­den i egen for­svarskæ­de, men ik­ke læn­ge nok til at hol­de de ita­li­en­ske ma­sto­don­ter fra må­let. Ju­ven­tus’ 11 skud på mål mod dan­sker­nes ene for­tæl­ler hi­sto­ri­en om kam­pen, som Mar­chi­sio, Vi­dal, Giovin­co og Qu­ag­li­a­rel­la af­gjor­de. 1994: FC Kø­ben­havn - Milan 0- 6 i Eu­ro­pa Cup for mester­hold Det hidtil stør­ste ne­der­lag for en dansk klub mod en ita­li­ensk. Fa­bio Ca­pel­lo sty re­de trop­per­ne, og på ba­nen kun­ne han stil­le med Baresi, Costa­cur­ta, Mal­di­ni, Bo­ban, Bri­an Laud­rup og Je­an- Pi­er­re Pa­pin – for ba­re at næv­ne nog­le sty kker. Det var for me­get for FCK, der så Pa­pin og Marco Simone sco­re to, mens Laud­rup og Or­lan­do sat­te de sid­ste i net­tet.

DE TO SEJ­RE 2001: FC Kø­ben­havn - La­zio 2- 1 i Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen FC Kø­ben­havn fi k et fl ot ud­gangs­punkt mod La­zio, selv­om Her­nan Cre­spo brag­te ita­li­e­ner­ne for­an. Di­no Bag­gio, Ka­rel Po­bor­sky, Si­nisa Mi­ha­j­lovic, Die­go Si­meo­ne og Ales­san­dro Nes­ta kun­ne nem­lig ik­ke hol­de Jacob Laur­sen og He­i­ne Fer­nan­dez fra at sco­re. FCK tab­te dog sam­let 3- 5. 1995: Brønd­by - Ro­ma 2- 1 i UE­FA Cup Brønd­by hav­de lånt Par­ken til at slå ita­li­e­ner­ne i en kamp, hvor Da­ni­el Fon­seca brag­te Ro­ma for­an. Ro­ma hav­de spil­le­re som Al­dair, Abel Bal­bo og Fran­cesco Mo­ri­ero med, men først Pe­ter Møl­ler og si­den Ole Bjur sør­ge­de for dansk sejr. Brønd­by tab­te dog sam­let 3- 4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.