LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­ske Spil har op­da­get, at fl ere ro­bot­ter - så­kald­te ’ bots’ - har spil­let med ved on­li­ne­po­ker­bor­de­ne. Det skri­ver spiltje­ne­sten i en pres­se­med­del­el­se.

Bru­gen af ro­bot­ter er ulov­lig, og der­for har Dan­ske Spil i fæl­les front med sam­ar­bejds­part­ne­ren Bwin Par­ty spær­ret de ’ umen­ne­ske­li­ge’ kon­ti, kon­fi ske­ret de øko­no­mi­ske mid­ler og over­ført pen­ge til­ba­ge til de per­so­ner, som er ble­vet snydt.

Desvær­re var der ik­ke pen­ge nok på de sus­pen­de­re­de kon­ti til at dæk­ke de re­el­le tab for spil­ler­ne - mu­lig­vis og­så dan­ske spil­le­re - og det be­kla­ger Dan­ske Spil, der lover at fort­sæt­te jag­ten mod sny­der­ne.

» Bots » ud­gør en po­ten­ti­el trus­sel mod on­li­ne- po­ker, især hvis de er pro­gram­me­ret hund­re­de pro­cent kor­rekt, for så bli­ver de spil­te­o­re­tisk umu­li­ge at vin­de over for en nor­mal spil­ler i det lan­ge løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.