VÆL­GE SI­DE

Nu ta­ler ven­nen om ti­den ef­ter skils­mis­sen: DER­FOR MÅT­TE JEG

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Julie Kragh | jlk@bt.dk Jens An­ton Havskov | jah@bt.dk

Når et ae­g­te­skab bry­der sam­men, er det ik­ke kun par­ret selv el­ler dets al­ler­na­er­me­ste, der plud­se­lig står over­for en helt ny vir­ke­lig­hed. Og­så par­rets na­e­re ven­ner og go­de be­kend­te kan hav­ne i en ube­ha­ge­lig si­tu­a­tion, hvor de tvin­ges til at ta­ge venskabet op til re­vi­sion. Of­te fo­re­går dis­se valg og fra­valg na­e­sten uma­er­ke­ligt, hvor dét, man hav­de sam­men, ba­re gli­der li­ge så stil­le ud i san­det. An­dre gan­ge kan der va­e­re fo­re­gå­et no­get før el­ler un­der skils­mis­sen, som gør, at man af rent moral­ske grun­de va­el­ger at si­ge far­vel til den ene.

Det er li­ge pra­e­cis det, der i den­ne tid sker i kred­sen om­kring gre­vin­de Ale­xan­dra og hen­des eks­mand Mar­tin Jør­gen­sen. En af par­rets go­de ven­ner, den kend­te fri­sør Den­nis Knud­sen, forta­el­ler nu til BT, at han har set sig nødsa­get til at va­el­ge si­de. Fri­sø­ren har valgt at be­va­re kon­tak­ten til gre­vin­den og sam­ti­dig ta­get den tun­ge be­slut­ning at kap­pe bån­det til Mar­tin Jør­gen­sen.

Cho­ke­ret

»Jeg er cho­ke­ret over ud­vik­lin­gen og den drej­ning, de­res ae­g­te­skab har ta­get. Jeg har va­e­ret nødt til at va­el­ge si­de. Som ven må man jo kig­ge på, hvor­dan si­tu­a­tio­nen er,« forta­el­ler Den­nis Knud­sen.

Den 8. sep­tem­ber med­del­te den 51-åri­ge gre­vin­de via sin ad­vo­kat, at hun hav­de ind­gi­vet skils­mis­se­be­ga­e­ring mod sin 14 år yn­gre ae­g­te­mand.

»Når man bli­ver gift, så er der man­ge fø­lel­ser in­vol­ve­ret, og man hå­ber, at det va­rer for li­vet. Så det er en stor og hård be­slut­ning at ta­ge, men den har jeg truf­fet nu. Vi har ik­ke de sam­me va­er­di­er la­en­ge­re, og jeg kun­ne ik­ke se os ha­ve en frem­tid sam­men,« lød det us­a­ed­van­lig åben­mun­det fra den el­lers me­get pri­va­te gre­vin­de se­ne­re sam­me dag i et in­ter­view med Ritzau, pu­bli­ce­ret i en ra­ek­ke me­di­er.

Bry­der tavs­he­den

Den­nis Knud­sen er vant til at fa­er­des i kred­se, hvor en vens va­erd må­les i, hvor god han el­ler hun er til at tie. Når han så al­li­ge­vel bry­der den be­røm­te tavs­hed, skyl­des det de man­ge ryg­ter, der de se­ne­ste må­ne­der har om­gi­vet Mar­tin Jør­gen­sen og en an­den kendt dan­sker – den 38-åri­ge ar­ki­tekt og tid­li­ge­re ‘X Fa­ctor’-va­ert Eva Har­lou.

Un­der en må­ned ef­ter at det stod klart, at film­fo­to­gra­fen igen var fri på mar­ke­det, vi­ste han sig nem­lig sa­er­de­les of­fent­ligt med Eva Har­lou. Hun hav­de med­delt sin skils­mis­se fra man­den, Tho­mas Tro­el­sen, blot to da­ge ef­ter, at det stod klart, at gre­vin­de Ale­xan­dra og Mar­tin Jør­gen­sen var for­tid. Si­den er Har­lou og Jør­gen­sen ble­vet spot­tet på et fly sam­men, og dét gør nu, at Den­nis Knud­sen ta­ler ud:

»Ale­xan­dra er en rig­tig god ve­nin­de. Og jeg kan ik­ke sid­de og ha­ve dy­be, for­tro­li­ge sam­ta­ler med Ale­xan­dra og så bag­ef­ter gå til Mar­tin, som om in­gen­ting er ha­endt. Mar­tin kan jeg ik­ke ta­ge hånd om og sym­pa­ti­se­re med la­en­ge­re,« til­fø­jer Den­nis Knud­sen, der i åre­vis har haft gre­vin­de Ale­xan­dra som kun­de i fri­sør­sto­len og li­ge­le­des har set bå­de hen­de og Mar­tin Jør­gen­sen pri­vat. Blandt an­det i vel­ha­ver­pa­ra­di­set Oa­sis Club na­er Ala­nya i Tyr­ki­et.

Flyt­tet til Øster­bro

BT har der­for haft kon­takt med ad­skil­li­ge af Mar­tin Jør­gen­sens go­de ven­ner, men in­gen har øn­sket at ud­ta­le sig om de­res for­hold til ham, og om hvor­vidt det har aen­dret sig ef­ter skils­mis­sen.

Tid­li­ge­re på ugen skrev Ek­stra Bla­det, at mil­li­ar­da­e­ren og mo­de­man­den Chri­sti­an Sta­dil hav­de hjul­pet Mar­tin Jør­gen­sen med at skaf­fe en lej­lig­hed i det kø­ben­havn­ske Øster­bro-kvar­ter. Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra Chri­sti­an Sta­dil, der er en del af gre­vin­de Ale­xan­dra og Mar­tin Jør­gen­sens fa­el­les net­va­erk.

En an­den kilde ta­et på det tid­li­ge­re ae­g­te­par pe­ger på, at gre­vin­de Ale­xan­dra, trods sin over­ra­sken­de ae­r­li­ge ud­mel­ding an­gå­en­de skils­mis­sen, na­ep­pe har bedt si­ne ven­ner om at fryse eks­man­den ud:

»Det vil­le lig­ne Ale­xan­dra dårligt at be­de si­ne ven­ner om at ta­ge par­ti. Så­dan er hun ik­ke af na­tur. Un­der skils­mis­sen fra Joachim var det ret ty­de­ligt, at det ik­ke var et øn­ske, at ven­ner­ne skul­le ta­ge stil­ling el­ler ik­ke kun­ne se den an­den part,« for­kla­rer en per­son, som har ta­et­te bånd til Ale­xan­dra.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Mar­tin Jør­gen­sen el­ler gre­vin­de Ale­xan­dra til den­ne ar­ti­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.