DF an­ker dom om ae­re­kra­en­kel­ser

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG I går slog Kø­ben­havns By­ret fast, at det var ae­re­kra­en­ken­de, da Dansk Fol­ke­par­ti i maj 2013 in­dryk­ke­de en an­non­ce i fle­re avi­ser om til­del­te stats­bor­ger­ska­ber.

’Sejr for ytrings­fri­he­den’ sik­ker­hed. Nu bli­ver han dan­sker...’ blev de 15 sagsø­ge­re sam­men med 670 an­dre den­gang ny­bag­te stats­bor­ge­re na­evnt med navn og bo­pa­elskom­mu­ne i an­non­cen, der blev bragt i 2013. Jakob Chor og Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen

| Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Over­skrif­ten re­fe­re­re­de til, at én af de i alt 685 per­so­ner hav­de va­e­ret over­vå­get af Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste (PET) for ’be­kym­ren­de og mista­en­ke­lig’ ad­fa­erd. Dog var per­so­nen al­drig ble­vet sig­tet, til­talt el­ler dømt.

Men Sø­ren Es­per­sen me­ner ik­ke, at par­ti­et på no­gen må­de har kra­en­ket per­so­ner­nes ae­re.

Hos ad­vo­ka­ten for de 15 sagsø­ge­re er der gla­e­de over dom­men:

»Vi er me­get til­fred­se med dom­men. Det er en sejr for ytrings­fri­he­den. Hvis det var ble­vet til­ladt, vil­le det ha­ve ud­van­det ytrings­fri­he­den, for det hav­de sendt et sig­nal om, at man må si­ge hvad som helst som po­li­ti­ker,« si­ger ad­vo­kat Poul Hauch Fen­ger, der fø­ler sig ’tryg’ ved, at lands­ret­ten vil nå frem til sam­me re­sul­tat som by­ret­ten. Men par­ti­et er langt­fra enig i dom­men og har an­ket sa­gen til lands­ret­ten, op­ly­ser par­tiets na­est­for­mand Sø­ren Es­per­sen.

»Vi er ik­ke eni­ge i dom­men, vi har al­le­re­de an­ket på ste­det. Det er en dyb og stor over­ra­skel­se, vi har få­et. At par­ti­et skul­le døm­mes, hav­de vi over­ho­ve­det ik­ke fo­re­stil­let os,« si­ger han.

Na­est­for­man­den gla­e­der sig dog over, at Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl er ble­vet fri­fun­det. Der­i­mod er sel­ve par­ti­et Dansk Fol­ke­par­ti kendt skyl­dig i injuri­esa­gen og skal be­ta­le 10.000 kro­ner i er­stat­ning til hver af de 15 sagsø­ge­re.

Un­der over­skrif­ten ’Én på li­sten er til fa­re for lan­dets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.