’’

BT - - NYHEDER -

Mads Hol­ger Ken­der hin­an­den helt fra barn­dom­men, da Mads Hol­ger gik på Sor­te­dam­sko­len og Mar­tin Jør­gen­sen på den na­er­lig­gen­de pri­va­te In­grid Jes­per­sens Gym­na­siesko­le. Sam­ti­dig hav­de Mads Hol­ger og Mar­tin Jør­gen­sen et ven­skab gen­nem de­res na­e­sten dag­li­ge gang på Nor­disk Film, hvor bå­de Mar­tins far, Jacob Jør­gen­sen, (som er in­de­ha­ver af film­sel­ska­bet JJ Film), og Mads Hol­gers sted­far og on­kel ar­bej­de­de. I de se­ne­re år har den snart 38-åri­ge for­fat­ter, skri­bent, ra­diova­ert og ba­chel­or i te­o­lo­gi og Mar­tin Jør­gen­sen langt hen ad vej­en haft en stor del af be­kendt­skabs­kred­sen til fa­el­les. En kreds af ven­ner og be­kend­te, der bl.a. har rod i mil­jø­et om­kring Kø­ben­havns mest ce­le­bre nat­klub­ber og in-ste­det Café Vi­ctor i Ny Øster­ga­de etc. Eva Har­lou Den 38-åri­ge ar­ki­tekt og tid­li­ge­re ‘X Fa­ctor’va­ert Eva Har­lou er blandt Mar­tin Jør­gen­sens na­e­re ven­ner. De to er fle­re gan­ge ble­vet set sam­men på by­tu­re – og­så i sel­skab med de­res respek­ti­ve tid­li­ge­re ae­g­te­fa­el­ler, mu­si­ke­ren Tho­mas Tro­el­sen og gre­vin­de Ale­xan­dra. To da­ge ef­ter at gre­vin­de Ale­xan­dra med­del­te, at hun og Mar­tin skul­le skil­les, fulg­te Eva Har­lou trop. Si­den er hun og Mar­tin Jør­gen­sen ble­vet fo­to­gra­fe­ret ale­ne sam­men i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv. Jacob Jør­gen­sen Fa­de­ren Jacob Jør­gen­sen, in­de­ha­ver af JJ Film, som gen­nem en år­ra­ek­ke har stå­et bag en lang ra­ek­ke pro­duk­tio­ner om kon­ge­hu­set, var det di­rek­te link til, at Mar­tin Jør­gen­sen mød­te den tid­li­ge­re prin­ses­se, da han som gan­ske ung først var med på op­ta­gel­ser­ne til et kon­ge­ligt po­rtra­et­pro­gram om prins Joachim, og der­ef­ter blot 22 år gam­mel fulg­te med gre­vin­de Ale­xan­dra til Thailand som en del af ka­me­ra­hol­det, da JJ Film la­ve­de op­ta­gel­ser om den po­pu­la­e­re da­va­e­ren­de prin­ses­se. Fa­mi­li­en Jør­gen­sen ta­el­ler og­så Mar­tins mor Ja­ne, lil­le­bror Mads og lil­le­sø­ster Mai. Pe­ter Ingwer­sen Og­så den tid­li­ge­re Noir-de­sig­ner Pe­ter Ingwer­sen hø­rer til blandt Mar­tin Jør­gen­sens ven­ner. Han delt­og og­så i gre­vin­de Ale­xan­dras 50-års fød­sels­dag sid­ste som­mer.

Den ka­ris­ma­ti­ske for­ret­nings­mand og mil­li­ar­da­er Chri­sti­an Sta­dil, der bl.a. står i spid­sen for Hum­mel, skal iføl­ge Ek­stra Bla­det ha­ve stil­let en 246 kva­drat­me­ter stor lej­lig­hed i Øst­ba­ne­ga­de ved Øster­port Sta­tion til rå­dig­hed for Mar­tin Jør­gen­sen gen­nem sit fir­ma Sta­ni­co A/S. Det har

ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Sta­dil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.