Fransk fe­el­go­od

BT - - TV - KO­ME­DIE 06:00 07:25 11:10 22:45 09:05 17:15 19:05 21:00 15:00 13:20 00:2506:00

Amélie er en re­ser­ve­ret ung pi­ge, der ar­bej­der på en ca­fe i Pa­ris. Hun hol­der sig me­get for sig selv og la­der si­ne tan­ker fyl­de den plads, der bur­de va­e­re for­be­holdt ven­ner og ka­er­lig­hed. Hun står i star­ten lidt ved si­den af sig selv og ser li­vet gå sin gang uden egent­lig at del­ta­ge ak­tivt selv. En dag, hvor hun står med lå­get til sin par­fu­me i hån­den, hø­rer hun om prin­ses­se Di­a­nas død og ta­ber lå­get. Ved et til­fa­el­de ram­mer det en va­eg­fli­se i gulv­høj­de, og den­ne løs­ner sig. Da Amélie ta­ger fli­sen va­ek, åben­ba­rer der sig et hul­rum i va­eg­gen, hvori en lil­le me­ta­la­e­ske år for­in­den er gemt va­ek af en lil­le dreng, der bo­e­de i lej­lig­he­den. Hun åb­ner ae­sken, stu­de­rer ind­hol­det og be­slut­ter sig for at fin­de dens ret­te ejer­mand. Gan­ske uden at vi­de det har hun net­op ta­get en be­slut­ning, der skal fø­re til sto­re (til­tra­eng­te) aen­drin­ger i hen­des liv. Be­slut­nin­gen er ta­get, og Amélie lover sig selv, at bli­ver han lyk­ke­lig over at få sin ”skat” til­ba­ge, vil hen­des liv va­e­re de­di­ke­ret til at hja­el­pe

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: og gla­e­de an­dre. Man kun­ne na­e­sten fri­stes til at si­ge, hun vil over­ta­ge den rol­le, som Di­a­na hav­de før sin død.

(DR)

(T) She­rif­fens sid­ste skud. Ame­ri­kansk western fra 1958.

(T) Ro­man­tik i Fl­orens. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1962. (T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946.

(T) Wild Rovers. Ame­ri­kansk western fra 1971. (T) L for le­je­mor­der. En­gelsk actionfilm fra 1965. (T) Men­ne­skej­agt. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1959. (T) Mød mig i St. Lou­is. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1944. (T) Pat Gar­rett og Bil­ly the Kid. Ame­ri­kansk western fra 1973. Te­le­fo­nen rin­ger kl. 23. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1954.

Spørg ba­re pi­ger­ne. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1959.

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.