NSINDE

BT - - SPORTEN -

et ar et n, ns­ne på da re aet bli­ver me­get spa­en­den­de at se ham på det dan­ske lands­hold som nøg­le­spil­ler,« si­ger Wil­bek til BT.

Net­op land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son er un­der tre må­ne­der in­den EM-slut­run­den i Po­len for­stå­e­ligt nok glad for Mik­kel Han­sens for­nem­me form. Og det er ho­ved­per­so­nen og­så selv. Til­freds Mik­kel »Jeg har snak­ket med Mik­kel om det he­le. Han er me­get til­freds og fø­ler sig godt til­pas i Pa­ris. At han spil­ler på et me­get, me­get sta­er­kt hold, be­ty­der og­så me­get for ham. Han har Ni­ko­la Ka­ra­batic ved si­den af sig, og det hja­el­per selv­føl­ge­lig. Jeg sy­nes, han er til­ba­ge i sin gam­le top­form, »ly­der det fra land­stra­e­ne­ren.

Med si­ne nu 28 år be­va­e­ger dan­ske­ren sig ind i en af­gø­ren­de fa­se i sin hånd­bold­kar­ri­e­re.

»Fra 28 til 32 er der, hvor her­re­hånd­bold­spil­le­re pe­a­ker. Der er dér, hvor de al­ler­bed­ste bli­ver al­ler­bedst. Det har man kun­net se på blandt an­dre Ni­ko­la Ka­ra­batic. Al­le ting sat sam­men er det rig­tig godt li­ge nu, og det tror jeg, at det kan va­re i fi­re-fem år end­nu, hvis han ik­ke lø­ber ind i ska­der,« spår Wil­bek. For­bed­ring i for­sva­ret For­svars­spil­let har la­en­ge va­e­ret et tema for Mik­kel Han­sen, og trods stor­form skal der sta­dig ar­bej­des med det. Men og­så her går det den rig­ti­ge vej.

»Jeg sy­nes, han spil­ler bed­re og bed­re i for­sva­ret. Jeg skub­be­de til ham sid­ste år og snak­ke­de med ham om for­sva­ret, og hvor vig­tigt det er, at han og­så pra­este­rer dér. Jeg har set en me­get po­si­tiv ud­vik­ling på det om­rå­de. Han har vir­ke­lig ta­get det al­vor­ligt,« si­ger Gud­munds­son og bak­kes op af Wil­bek.

»For Mik­kel er det he­le ti­den – og det ved jeg, at Gud­mun­dur har ud­for­dret ham på – et spørgs­mål om at bli­ve bed­re da­ek­ke op. At bli­ve så sta­erk i for­sva­ret, så han bru­ger den fy­sik, han har få­et, og som han bru­ger i an­gre­bet. Det hand­ler om, at han kan bli­ve den tovejs-spil­ler, som han jo er på lands­hol­det, hvor vi bli­ver nødt til at bru­ge ham i beg­ge en­der i ba­nen. Der bli­ver han ik­ke al­tid brugt i Pa­ris, og det er sta­dig­va­ek det, han kan la­eg­ge på,« si­ger Wil­bek. DEN DAN­SKE LANDS­HOLDS­SPIL­LER KAN VA­E­RE I GANG MED SIN HIDTIL BED­STE SA­E­SON NO­GEN­SIN­DE. BE­GYN­DEL­SEN HAR I HVERT FALD VA­E­RET GOD. TOP­SCO­RER I DEN FRAN­SKE LIGA 75 MÅL

Scor­ings­snit: 10,7 mål pr. kamp

TOP­SCO­RER I CHAM­PIONS LE­AGUE 43 MÅL

Scor­ings­snit: 8,6 mål pr. kamp

MIK­KEL HAN­SENS TID­LI­GE­RE SCOR­INGS­SNIT I PA­RIS: 2014/15 DEN FRAN­SKE LIGA: 203 MÅL CHAM­PIONS LE­AGUE: 103 MÅL 2013/14 DEN FRAN­SKE LIGA: 103 MÅL CHAM­PIONS LE­AGUE: 56 MÅL 2012/13 DEN FRAN­SKE LIGA: 103 MÅL CHAM­PIONS LE­AGUE:

Scor­ings­snit: 7,8 mål pr. kamp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.