Om mob­ning

BT - - WEEKEND -

Jeg ved ik­ke, hvor han er i dag – Jan. Vi gik i fol­ke­sko­len sam­men. For mig var det 10 år med sa­ed­van­li­ge op- og ned­t­u­re. For Jan var det an­der­le­des. Han blev mob­bet, 10 år i streg. Ik­ke så­dan med buksevand og på den grove må­de. Han var ba­re al­drig med. Og in­gen fo­re­stil­le­de sig, at det kun­ne va­e­re an­der­le­des. Selv med min bed­ste vil­je for­står jeg ik­ke hvor­for. Han hav­de in­tet gjort for at fortje­ne op­ma­er­k­som­he­den. Jeg hå­ber, at han i dag har lagt barn­dom­mens skuf­fel­ser bag sig. Men som du kan la­e­se i den­ne uges BT We­e­kend skal der me­get me­re end ba­re år – og fortra­eng­ning – til at over­kom­me mob­ning. I den­ne uge ser bå­de Mi­chel­le Hvi­id, Chris MacDonald og Mark Car­sten­sen i 180 gra­der til­ba­ge og forta­el­ler om de fortra­e­de­lig­he­der, de op­le­ve­de i de­res bar­doms sko­le­går­de. De forta­el­ler, hvor­dan mob­nin­gen har truk­ket spor langt op i de­res vok­sen­liv. Det gla­e­der mig, at de al­le (mob­nin­gen til trods) er ble­vet klo­ge, skar­pe og kom­pe­ten­te men­ne­sker. Jeg hå­ber, at Jan har fun­det sam­me styr­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.