Tro kan flyt­te fød­der

En grup­pe mo­tions­lø­be­re fik at vi­de, at de fik epo. Det øge­de bå­de de­res pra­e­sta­tion og mo­ti­va­tion. Men egent­lig fik de ba­re saltvand

BT - - WEEKEND - An­ne Funch

afu@ber­ling­s­ke.dk

Ha­larm­k­nap i hjernen, som be­skyt­ter vo­res krop, så vi ik­ke når helt ud på kan­ten og kom­mer i fa­re for at kol­lap­se.

Gra­en­sen

»Når vi tra­e­ner hårdt og er ved at ud­mat­te os selv, ta­en­ker vi of­te, at vi har nå­et mu­ren og gra­en­sen for, hvad vi er i stand pra­este­re. Hvis man for ek­sem­pel kø­rer på cy­kel og pres­ser sig selv så me­get, man kan op ad en bak­ke, be­gyn­der be­ne­ne på et tids­punkt at sy­re til, el­ler vi bli­ver tra­et­te. Det er hjer­nens sig­nal til krop­pen og grun­den til, at vi ta­en­ker: ’Nu har jeg nå­et min gra­en­se for min fy­si­ske for­må­en’,« for­kla­rer Jerk W. Lan­ger.

Det sker, når mus­k­ler­ne lø­ber tør for ilt. Der­for har nog­le sport­s­folk gen­nem ti­den valgt sa­er­li­ge me­to­der for at for­bed­re krop­pens ev­ne til at for­sy­ne mus­k­ler­ne med ilt bl.a. do­ping.

Når man ta­ger epo, øges ma­eng­den af rø­de blod­le­ge­mer og der­med ilt­op­ta­gel­sen med op til 10 pro­cent. En sport­s­u­dø­ver på epo kan der­for yde en stør­re pra­e­sta­tion uden at bli­ve tra­et i for­hold til en udø­ver, der ik­ke bru­ger epo.

»Men hvis vi som de 15 lø­be­re i for­sø­get ude­luk­ken­de tror, vi får no­get pra­e­sta­tions­frem­men­de som epo, kan hjernen slå sin ’cen­tral gu­vor­nor’ fra. Og så fort­sa­et­ter vi, selv om vi tror, at vi er fa­er­di­ge og ik­ke kan me­re.«

Jerk W. Lan­ger hen­vi­ser til for­søg med pro­fes­sio­nel­le sport­s­u­dø­ve­re, der ik­ke har ta­get pra­e­sta­tions­frem­men­de me­di­ka­men­ter.

»De pro­fes­sio­nel­le cykelryttere in­ter­es­se­rer mig me­get. For­skel­len på de ryt­te­re, der er ba­re su­per­go­de i bjer­ge­ne, og de, som når op mel­lem ver­dens bed­ste, er, at de al­ler­bed­ste bli­ver ved med at kø­re. Og­så selv om de er ude over gra­en­sen for, hvad de tror er de­res fy­si­ske for­må­en. De kø­rer til sidst ale­ne på vilj­en og sa­et­ter sig ud­over den be­skyt­tel­se, som ’cen­tral-gu­ver­nø­ren’ nor­malt gi­ver.«

Iføl­ge Jerk W. Lan­ger vi­ser forsk­ning, at jo dy­re­re me­di­cin er og jo me­re ondt, det gør at få det sprøjtet ind, de­sto bed­re tror pa­tien­ter­ne, det vir­ker.

»Man ved det bl.a. fra folk, der li­der af par­kin­son, at sel­ve tro­en på en ef­fekt af me­di­ci­nen kan på­vir­ke pa­tien­tens hjer­ne­funk­tion.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.