Ko­sten af­gør dit hu­mør

BT - - WEEKEND - Na­e­ste uge:

Det er ik­ke helt for­kert, når man si­ger, at ’du er, hvad du spi­ser’. For din kost påvirker bå­de dit hu­mør, søvn, ener­gi­ni­veau og din psy­ke. Ma­dens na­e­rings­ind­hold er nem­lig med til en­ten at styr­ke din krop og psy­ke – el­ler omvendt at gø­re dig svag. Fak­tisk er det din tarms bak­te­ri­e­til­stand, der er af­gø­ren­de for dit hu­mør og hvil­ke fø­de­va­rer, du har trang til. Li­der du af en dår­lig tarm­bak­te­ri­e­fl­ora, er der stor ri­si­ko for, at di­ne mad­valg bli­ver på­vir­ket i en dår­lig ret­ning. Hvor­for nu det?

Din tarm­bak­te­ri­e­fl­ora be­står af ca. 100 bil­li­o­ner bak­te­ri­er og ve­jer op mod et par ki­lo. De man­ge bak­te­ri­er skal ple­jes gen­nem sund kost.

Fø­de­va­rer med­vir­ker til dan­nel­sen af stof­fer, der har be­tyd­ning for dit vel­be­fin­den­de. Bla. sero­to­nin og me­la­to­nin, som påvirker dit hu­mør, psy­ke og nat­te­søvn. Og tryp­to­fan – en es­sen­ti­el ami­no­sy­re, som hjernen har brug for. Tryp­to­fan er og­så en for­lø­ber for sero­to­nin, der vir­ker be­ro­li­gen­de og gla­e­de­ska­ben­de.

God og dår­lig mad

Spi­ser du mad af dår­lig kva­li­tet – for man­ge raf­fi­ne­re­de mad­va­rer, for man­ge af de for­ker­te fedt­stof­fer samt me­get stegt mad, kan det ha­ve stor ind­fly­del­se på bå­de dit hu­mør, din men­tale til­stand og din nat­te­søvn.

Det er en dår­lig cir­kel at kom­me ind i, for­di hu­mør, psy­ke og nat­te­søvn påvirker hin­an­den i en evig spiral, der hvis den er ned­ad­gå­en­de, kan va­e­re me­get de­struk­tiv for bå­de krop og sind. Man kan fak­tisk si­ge, at krop­pen stres­ses af for­ker­te fø­de­va­rer, dår­lig livs­stil. Den­ne form for stress vil sa­et­te sit pra­eg på dig, li­ge­som hvis du var ud­sat for ’al­min­de­lig stress’. Et men­ne­ske, der er ud­sat for stress, får ty­pisk bå­de et dårligt søvn­møn­ster og spi­se­møn­ster.

En un­der­sø­gel­se fra Me­ta­bo­lis­me Cen­te­ret i Dan­mark vi­ste via for­søg på mus, at vo­res tar­mes til­stand og sa­er­ligt tarm­bak­te­ri­e­fl­ora­en til­stand påvirker ner­ver, hjer­ne, psy­ke og ad­fa­erd. Det vil si­ge, at spi­ser vi mad, der er sva­er at for­dø­je, f.eks. stegt mad, kan det ir­ri­te­re tar­men og på­vir­ke tarm­bak­te­ri­e­fl­ora­en, der kan ud­vik­le be­ta­en­del­se. Spi­ser vi for me­get suk­ker, el­ler drik­ker for me­get al­ko­hol, kan det og­så på­vir­ke tarm­bak­te­ri­e­fl­ora­en i en dår­lig ret­ning. Un­der­sø­gel­ser­ne vi­ste, at hvis man aen­dre­de tarm­bak­te­ri­e­form­len i mu­se­nes tar­me, kun­ne man se, at de­res ad­fa­erd aen­dre­de sig. Man kun­ne gi­ve dem en bed­re hukom­mel­se, hvis de var for­vir­re­de, og man kun­ne gø­re dem min­dre de­pri­me­re­de og me­re liv­li­ge.

Over­fø­rer vi re­sul­ta­ter­ne til men­ne­sker (og det me­ner for­sker­ne, at vi rent fak­tisk kan), vil det si­ge, at vi gen­nem vo­res mad­valg og tarm­bak­te­ri­e­fl­oras til­stand kan på­vir­ke vo­res hu­mør.

Hold et po­si­tivt fo­kus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.