Und­gå tøj­spild og spar tu­sind­vis af kro­ner

Der kan spa­res man­ge pen­ge om året ved at gå på en stram tøj­di­a­et. Se her hvor­dan

BT - - WEEKEND -

Skabs­dø­ren ry­ger i. Den luk­ker ik­ke or­dent­ligt. jeg or­ker det ik­ke. Jeg åb­ner al­li­ge­vel igen. Blå, rød, brun blan­der sig med uld, visko­se og bo­muld. Buk­ser, ts­hir­ts og skjor­ter, hul­ter til bul­ter i et syn­digt ka­os. Jeg bli­ver tra­et. Så­åå tra­et!

I fe­bru­ar flyt­te­de min ka­e­re­ste og jeg til Sø­borg. I vo­res nye sove­va­e­rel­se er der kun plads til ét kla­e­de­skab med to sek­tio­ner; én til hver. Det er det hal­ve af, hvad jeg hav­de før, hvor jeg fyld­te et helt kla­e­de­skab med to sek­tio­ner ale­ne. Og her står jeg og kig­ger ind i ska­bet. Suk. Der er ik­ke hyl­der og bøj­lesta­en­ger nok. Og der­for lig­ner mit skab Jerus­a­lems øde­la­eg­gel­se.

Iføl­ge Mil­jø­mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de for­bru­ger vi dan­ske­re i gen­nem­snit 16 kg tøj om året. Det sva­rer til 16 par cow­boy­buk­ser. Ja, fak­tisk er vi et af de lan­de i ver­den, der kø­ber al­ler­mest tøj. Men hvad sker der med alt det tøj, vi i for­vej­en har, når vi stop­per nyt tøj i ska­bet? Har vi gi­gan­ti­ske kla­e­de­ska­be stå­en­de, hvor tø­jet ho­ber sig op, el­ler er det go­de gam­le køb-ogs­mid-va­ek-prin­cip sta­dig her­sken­de?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.