Mark Car­sten­sen

BT - - WEEKEND -

• 46 år. • Kom­mer fra Brønd­byø­ster ved Kø­ben­havn. • Ud­dan­net in­ge­ni­ør og har si­den ar­bej­det som kon­su­lent i USA og la­est en MBA, da han ar­bej­de­de som kon­su­lent i No­vo Nor­disk i Dan­mark. • I dag er han na­e­sten fa­er­di­g­ud­dan­net bo­dy SDS-te­ra­pe­ut, og prak­ti­se­rer fra sin kli­nik på Øster­bro, Krop­pen Centrum. • Far til to børn 9 og 14 år. a han kom­mer op på sta­tio­nen, står de der. En hel grup­pe dren­ge på hans egen al­der og lidt ae­l­dre. De kom­mer imod ham med on­de smil og hån­li­ge ord, og snart ef­ter reg­ner sla­ge­ne ned over ham. Selv om det er hans gam­le ven­ner, stop­per de ik­ke, før han lig­ger ned. Da det er slut, rej­ser han sig og går vi­de­re. Hel­ler ik­ke den­ne gang si­ger han til en le­ven­de sja­el, hvor­dan han er ble­vet yd­my­get.

Der er el­lers gro­bund for for­stadsi­dyl i Brønd­byø­ster i 1970er­ne. Selv om der sta­dig er man­ge børn i om­rå­det, der le­ver med vold og mis­brug i fa­mi­li­en, er det mid­delklas­se­fora­el­dre, der flyt­ter der­til med fast ind­komst, bil i ga­ra­gen og vel­fri­se­re­de børn.

Nog­le af dem var Marks fora­el­dre med de­res fi­re søn­ner, hvor Mark er den yng­ste.

»Min mor var di­rek­tions­se­kre­ta­er, og min far var kap­ta­jn. Mi­ne fora­el­dre var okay stil­let. I hvert fald i for­hold til man­ge af mi­ne kam­me­ra­ter,« si­ger Mark Car­sten­sen.

Bå­de han og ven­ner­ne vok­se­de op med ban­der i ga­der­ne og hash i smø­ger­ne, men Mark var nok en tand me­re am­bi­tiøs end si­ne ja­ev­nal­dren­de.

»Jeg har al­tid va­e­ret am­bi­tiøs og god i sko­len. Jeg gik i gym­na­si­et, og si­den­hen la­e­ste jeg til in­ge­ni­ør. Mit mål var al­tid at kom­me til USA. Jeg hav­de det her bil­le­de af mig selv, der står i et sort jak­kesa­et og ta­ler i mo­bil­te­le­fon i en luft­havn. Det var li­ge dér, hvor mo­bil­te­le­fo­ner­ne kom frem. Jeg drøm­te om at fly­ve frem og til­ba­ge mel­lem USA og Dan­mark på business class.«

Mark op­når pra­e­cis, hvad han øn­sker, for da han er fa­er­dig i 1997 ven­ter et job i et stort ame­ri­kansk kon­su­lent­fir­ma, og in­den for få år får han og­så mu­lig­he­den for selv at flyt­te til USA.

»Jeg var dre­vet af pen­ge, og min chef tjen­te 122 mil­li­o­ner dol­lar på et en­kelt år. Det vil­le jeg og­så. Jeg kun­ne jo se de sto­re hu­se, mi­ne kol­le­ger en­ten bo­e­de i el­ler kom fra,« si­ger Mark, som kla­tre­de op ad kar­ri­e­re­sti­gen i de fem år, han bo­e­de i USA.

»Da jeg kom hjem, var det net­op til det job, jeg øn­ske­de mig. Det var en virk­som­hed, hvor kun de tre pro­cent bed­ste fra stu­di­et kan kom­me i be­tragt­ning, og det for­ven­te­des, at jeg ar­bej­de­de 80 ti­mer om ugen, hu­sker Mark, som

We­e­kend - 24.10.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.