Mob­ning kan giv al­vor­li­ge hel­bredsp

De­pres­sion, selv­mord­s­tan­ker, angst – mob­ning ser ud til at ha­ve al­vor­li­ge kon­se­kven­ser. Og spo­re­ne føl­ger med ind i vok­sen­li­vet

BT - - WEEKEND - Af Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris MacDonald

Når årets ju­le­ma­er­ke of­fent­lig­gø­res på man­dag, går over­skud­det end­nu en gang til at dri­ve ju­le­ma­er­ke­hjem­me­ne, som blandt an­det støt­ter over­va­eg­ti­ge og mob­be­de børn. Og der er god grund til at va­e­re op­ma­er­k­som på mob­nin­gen, vi­ser forsk­ning. For spo­re­ne kan sa­et­te sig for re­sten af li­vet og gi­ve en ra­ek­ke al­vor­li­ge hel­bredspro­ble­mer bå­de fy­sisk og psykisk.

En ame­ri­kansk-bri­tisk un­der­sø­gel­se, som tid­li­ge­re i år blev of­fent­lig­gjort i det an­er­kend­te me­di­cin­ske tids­skrift ’The Lan­cet’, kon­klu­de­re­de, at mob­ning hav­de stør­re kon­se­kven­ser for bør­ne­nes hel­bred end selv om­sorgs­svigt. Un­ge voks­ne, der blev mob­bet som børn, hav­de fem gan­ge så stor ri­si­ko for at li­de af angst og me­re end dob­belt så stor ri­si­ko for de­pres­sion og selvska­den­de ad­fa­erd end om­sorgs­svig­te­de børn.

Un­der­sø­gel­sen lig­ger i tråd med re­sul­ta­ter fra dan­ske undersøgelser, hvor voks­ne, der er ble­vet mob­bet som børn, og­så har stør­re ri­si­ko for en ra­ek­ke psy­ki­ske li­del­ser i vok­sen­li­vet. Nog­le voks­ne har symp­to­mer, som kan sam­men­lig­nes med de ska­der, som vold­ta­egtsof­re, krigs­ve­te­ra­ner og tor­tu­rof­re har.

Be­hov for so­ci­al ac­cept

Sund­hed­s­eks­pert Chris MacDonald er ik­ke over­ra­sket over re­sul­ta­ter­ne.

»Vo­res be­hov for so­ci­al ac­cept er for­ment­lig det sta­er­ke­ste be­hov, vi har over­ho­ve­det. In­tet an­det har så umid­del­bart al­vor­li­ge kon­se­kven­ser som at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.