E ro­ble­mer

BT - - WEEKEND -

bli­ve ud­stødt af flok­ken, det er me­get trau­ma­tisk, når det sker, og of­re­ne mi­ster fuld­sta­en­dig tro­en på sig selv og på, at de er no­get va­erd. Det kan pra­e­ge re­sten af de­res til­va­e­rel­se,« si­ger han.

I Dan­mark har en ko­or­di­ne­ret ind­sats mod mob­ning ned­bragt pro­ble­met be­ty­de­ligt i lø­bet af de se­ne­ste 20 år, og nye tal fra Dansk Cen­ter for Un­der­vis­nings­mil­jø, DCUM, vi­ser, at det i dag kun er nog­le få pro­cent, som op­le­ver mob­ning og al­vor­li­ge dril­le­ri­er i stør­re stil, mens ot­te ud af 10 slet ik­ke har op­le­vet det i lø­bet af det se­ne­ste sko­le­år.

Men for de ram­te er det al­vor­ligt, og de­res ri­si­ko for et dårligt hel­bred li­vet igen­nem er øget, hvis de ik­ke får hja­elp og støt­te.

Ham som sty­rer klas­sen

Chris MacDonald har som am­bas­sa­dør for de dan­ske ju­le­ma­er­ke­hjem til­bragt et styk­ke tid med nog­le af bør­ne­ne på et hjem, og her har han va­e­ret uro­lig over de per­son­li­ge hi­sto­ri­er fra bør­ne­ne, han har hørt.

»En dreng for­kla­re­de om ‘ham, som sty­rer klas­sen’, og hvor­dan han hav­de sør­get for, at an­dre blev mob­bet og holdt uden­for. Det er helt uhørt, at vi i dagens Dan­mark har klas­ser, hvor den slags struk­tu­rer bli­ver ac­cep­te­ret,« si­ger Chris MacDonald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.