Den kor­te lyk­ke

Dor­rit Wil­lum­sen teg­ner et cho­ke­ren­de bil­le­de af la­engs­ler og fru­stra­tio­ner i pri­vat­li­vet

BT - - WEEKEND - Eva Po­hl Ti­tel: For­lag: Si­der: For­fat­ter: Pris:

kul­tur@ber­ling­s­ke.dk

Eev­ne til at fan­ge det ba­rok­ke i for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner. Til at be­gyn­de med sid­der man med et smil i mund­vi­gen, når for­ud­si­ge­lig­he­den og sna­e­ver­he­den i dag­lig­da­gen spid­des, men smilet stiv­ner i takt med, at de util­freds­stil­le­de la­engs­ler ho­ber sig op, og ka­ta­stro­fer­ne lu­rer li­ge om hjør­net. Den suc­ces­ful­de di­rek­tør, der fra tran­ge kår har ar­bej­det sig op, hjul­pet af vilj­en og ti­den, me­ner at ha­ve sør­get godt for sin tro­fae-hu­stru, for han tro­e­de, at de øn­ske­de det sam­me, men hun li­ver kun op på rej­ser og be­gyn­der at slu­ge et far­ligt mi­ks af pil­ler, som var det kon­fekt, og at op­fø­re sig gra­en­se­over­skri­den­de.

Vi ser sce­ner­ne for os, når en cen­tral kvin­de­skik­kel­se i bo­gen, den skøn­heds­sø­gen­de da­mes­kra­ed­der, der har ev­ner som mo­de­teg­ner, ta­ger imod si­ne kra­es­ne kun­der. Vi for­står hen­des be­hov for en­som­hed og trang til at rej­se ale­ne for at ny­de stor ma­ler­kunst.

Det er en po­in­te i ro­ma­nen, at kun­sten er det, der kan løf­te os ud af klau­stro­fo­bi­en, li­ge­som den ind­sigt, at man kan va­e­re ta­et på et an­det men­ne­ske og al­li­ge­vel fjern, be­ly­ses i fle­re sam­men­ha­en­ge. Spa­endstig­he­den ud­sprin­ger af det me­get pra­e­ci­se sprog, ryt­men i forta­el­lin­gen, ind­le­vel­sen og de over­ra­sken­de bar­ske ha­en­del­ser. Møn­stre­ne i det bil­led­ta­ep­pe, Dor­rit Wil­lum­sen ar­bej­der på, er skar­pe og at­trak­ti­ve. For­nemt og sta­er­kt.

’Na­er og fjern’. Wil­lum­sen. 248.

Gyl­den­dal.

Dor­rit 280 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.