Fort­sat natå­bent i Livs­li­ni­en

BT - - DEBAT -

Et bredt fler­tal på Chri­sti­ans­borg er ble­vet eni­ge om en for­de­ling af sats­pul­je­mid­ler­ne på sund­heds­om­rå­det. Mid­ler­ne sik­rer blandt an­det fort­sat nat­te­åb­ning hos den te­le­fo­ni­ske rå­d­giv­ning­s­tje­ne­ste for selv­mord­s­tru­e­de, Livs­li­ni­en, som el­lers stod til at skul­le sluk­ke te­le­fo­ner­ne hver af­ten. »Det er vig­tigt for de men­ne­sker, der ka­em­per med selv­mord­s­tan­ker, at der er en mu­lig­hed for kon­takt – og­så på de ska­e­ve tids­punk­ter,« si­ger Ven­stres sund­heds­ord­fø­rer, Ja­ne Heit­mann (V).

Re­ge­rin­gen har ind­gå­et af­ta­len med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce, Al­ter­na­ti­vet, De Ra­di­ka­le, SF og De Kon­ser­va­ti­ve.

Nyhe­den tik­ke­de i går ind hos den nu af­gå­en­de for­mand for og stif­ter af Livs­li­ni­en, Mor­ten Thom­sen.

Han valg­te at tra­e­de til­ba­ge som for­mand, da re­ge­rin­gen for tre uger si­den spil­le­de ud med et fi­nans­lo­vs­for­slag, hvor en lo­vet be­vil­ling til nat­te­åb­ning af te­le­fo­nen var pil­let ud.

Men nu er be­vil­lin­gen igen sik­ret takket va­e­re sats­pul­je­for­hand­lin­ger­ne, hvor et po­li­tisk fler­tal har fun­det fem mil­li­o­ner kro­ner til Livs­li­ni­en fra 2016 til 2019.

Der­u­d­over har Al­ter­na­ti­vet iføl­ge sund­heds­ord­fø­rer Ca­ro­li­na Mag­da­le­ne Mai­er (Alt.) sik­ret mid­ler til ho­spi­tals­k­lov­ne til børn og un­ge i psy­ki­a­tri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.