’’

BT - - HISTORIE -

Pen­sion er en ab­strakt ting, som lig­ger langt ude i frem­ti­den for man­ge men­ne­sker. Der­for har folk sva­ert ved at for­hol­de sig til det. Men hvis man ik­ke sa­et­ter sig ind i det, kan det ha­ve den kon­se­kvens, at man ik­ke ved, hvor­dan man er da­ek­ket ind – dvs. om man har nok at le­ve for, når man når pen­sions­al­de­ren

Lou­i­se Skjøds­holm, spe­ci­al­kon­su­lent

hos Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.