Hans Hen­rik

BA­E­RENT­SEN

BT - - SONDAG -

Hvis du skul­le va­e­re en an­den per­son i en dag, hvem skul­le så det va­e­re? Me­ner du, at Rasmus Ra­diomus, som du jo stod for, bur­de genop­stå?

Hvad er di­ne tre ynd­lings­film?

Hvad er du god til? Hvem me­ner du er de stør­ste ko­mi­ke­re i Dan­mark?

Hvad er din sva­ge si­de?

Har du et mot­to?

59 – ko­mi­ker og sku­e­spil­ler

Så skul­le jeg va­e­re ver­dens her­sker, der kun­ne få al­le stats­le­de­re til at stand­se al krig, død og øde­la­eg­gel­se, samt men­ne­ske­li­ge tra­ge­di­er og gø­re ver­den til et sted, hvor al­le kan le­ve i fred og for­dra­ge­lig­hed med hin­an­den. Rasmus Ra­diomus var for man­ge et hyg­ge­ligt lil­le indslag i hver­da­gen, og da der nu er gå­et 15 år, si­den han trak sig til­ba­ge, kun­ne det må­ske va­e­re sjovt at genop­li­ve ham. Vi kan her­med la­de den gå vi­de­re til Dan­marks Ra­dio og se, hvad der sker. Jeg er frisk. Ør­ne­bor­gen fra 1968 af Alistair Ma­cLe­an med Cl­int Eastwood. Pa­pil­lon fra 1973 med Ste­ve McQu­e­en og Dustin Hof­f­man og Dren­ge­ne fra Bra­si­li­en fra 1978 med Ja­mes Ma­son. Fa­mi­li­en si­ger, jeg er god til at la­ve mad. An­ders Mat­t­he­sen har et stort ta­lent, som han ud­nyt­ter på en fin må­de. Des­u­den Ør­ke­nens Søn­ner, som bril­le­rer med de­res so­fi­sti­ke­re­de hu­mor, der he­le ti­den er på gra­en­sen uden at bli­ve vam­mel. Det er, at jeg har det med at ro­de i køk­ke­net og i hjem­me­kon­to­ret. Al­le ve­je, der ik­ke kom­mer fra hjer­tet, en­der blindt.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.