Mystisk syg­dom ’’

BT - - SUNDHED -

Det er lym­fe­sy­ste­mets vig­tig­ste op­ga­ve at trans­por­te­re de hvi­de blod­le­ge­mer, så­kald­te leuko­cyt­ter, og stof­fer fra va­e­ve­ne rundt i krop­pen til lym­feknu­der­ne for at ned­ka­em­pe vira og bak­te­ri­er samt dan­ne de an­ti­stof­fer, der og­så ud­ryd­der bak­te­ri­er­ne. Lym­fe­sy­ste­met be­står af et fint net­va­erk af lym­fe­kar og knu­der, der sid­der i ly­sken, arm­hu­ler­ne, hal­sen og bug­hu­len. De ha­e­ver, når de be­ka­em­per in­fek­tio­ner. Det er i din knog­le­marv, at al­le blo­dets cel­ler dan­nes – in­klu­si­ve de så­kald­te leuko­cyt­ter. Leuko­cyt­ter (hvi­de blod­le­ge­mer) er cel­ler, der ud­vik­ler sig til for­skel­li­ge cel­le­ty­per. Nog­le af de vig­tig­ste er lym­fo­cyt­ter, T- og B-cel­ler, som er es­sen­ti­el­le, for­di de er med til at be­ka­em­pe virus el­ler syg­dom. B-cel­ler­ne har f.eks. den sa­er­li­ge funk­tion, at de ’hu­sker’ spe­ci­fik­ke bak­te­ri­er, så du bli­ver im­mun mod f.eks. en viru­s­in­fek­tion og ik­ke skal igen­nem den sam­me syg­dom igen. Hu­den er et af de vig­tig­ste or­ga­ner, vi har til at be­skyt­te os mod in­fek­tio­ner. Ret åben­lyst fun­ge­rer den som et be­skyt­ten­de lag mod in­fek­tio­ner, virus og bak­te­ri­er ude­fra. He­le 70 pct. af dit im­mun­for­svar sid­der i tar­men. Fra na­tu­rens hånd er den spa­ek­ket med pro­bi­o­ti­ske bak­te­ri­er, som styr­ker de så­kald­te den­drit­cel­ler. Den­drit­cel­ler­ne spot­ter frem­me­de og far­li­ge ele­men­ter, der er tra­engt ind i krop­pen og sen­der der­ef­ter sig­nal til så­kald­te T-cel­ler, der skal be­ka­em­pe de in­fi­ce­re­de cel­ler.

ANBGREB Hvis im­mun­for­sva­ret kom­mer på af­ve­je, kan det be­gyn­de at re­a­ge­re for­kert, så det be­ka­em­per den krop, det er en del af. Det er for­skel­ligt, hvor det går til an­greb hen­ne, ty­pisk ud­va­el­ger det et be­stemt or­gan. Det kan f.eks. va­e­re hu­den, så man får pso­ri­a­sis, el­ler de cel­ler, der la­ver in­sulin i bugs­pyt­kir­t­len, så man får sukkersyge. Det for­kert re­a­ge­ren­de im­mun­for­svar re­sul­te­rer i så­kald­te au­toim­mu­ne syg­dom­me, hvor krop­pens eget for­svar (im­mun­sy­stem) går til an­greb på sundt va­ev og cel­ler. Man ved sta­dig ik­ke, hvor­for im­mun­sy­ste­met går til an­greb, så syg­dom­me­ne op­står. Au­toim­mu­ne syg­dom­me er kro­ni­ske, men va­ri­e­rer med hen­syn til symp­to­mer, pa­tien­ter­ne op­le­ver. 1 ud af 20 dan­ske­re har en au­toim­mun syg­dom

Lars Fug­ger, pro­fes­sor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.