Mørkt mester­va­erk

BT - - TV - ACTION 09:05 13:15 21:00 23:00 11:35 07:15 15:00 18:40 16:40 00:4006:00

Bat­man (Chri­sti­an Ba­le) er nu ble­vet kendt af bå­de po­li­ti­et og by­ens bor­ge­re. Nog­le ser ham som en helt, der ryd­der op i den skum­le un­der­ver­den, mens an­dre over­ve­jer, om det han gør, ik­ke ska­der me­re end det gav­ner. Han hav­de egent­lig fo­re­stil­let sig, at han kun­ne la­eg­ge den sor­te kap­pe fra sig og der­med få en me­re al­min­de­lig til­va­e­rel­se. Men ef­ter­hån­den be­gyn­der han at for­stå, at det ik­ke er så nemt, at la­eg­ge superhelten på hyl­den. For ud­over far­li­ge kri­mi­nel­le ele­men­ter er der en end­nu stør­re ae­r­ke­s­kurk på ba­nen den hen­syns­lø­se gal­ning Jo­ke­ren (He­ath Led­ger) - som ska­ber ek­stremt anar­ki og ka­os rundt om i by­en. Med hja­elp fra po­e­li­ti­kom­mis­sa­er Jim Gor­don (Gary Old­man) og chef-ankla­ge­ren Har­vey Dent (Aa­ron Eck­hart) går Bat­man i gang med at ryd­de ud i de re­ste­ren­de for­bry­der­or­ga­ni­sa­tio­ner. Det er et ef­fek­tivt part­ner­skab, men idyl­len smul­drer, da Jo­ke­ren mel­der sig på ba­nen og ud­for­drer Bat­man.

Med­vir­ken­de: ”The Dark Knight” blev et ka­em­pe­hit i 2008, og er iføl­ge film­si­tet im­db.com den bed­ste actionfilm - no­gen­sin­de!

(Ka­nal 5)

(T) Te­xas Car­ni­val. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. (T) For­fa­en­ge­lig­he­dens pris. Ame­ri­kansk-en­gelsk dra­ma fra 1954.

In­di­a­ner­ne. Ame­ri­kansk western fra 1964. (T) Hearts Of The West. Ame­ri­kansk western fra 1975. (T) Kap­ta­jn Ne­mo og by­en un­der ha­vet. En­gelsk even­tyr­film fra 1969. (T) Cat­low – den le­en­de ban­dit. Ame­ri­kansk western fra 1971. (T) Ne­ver So Few. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1959. (T) Rio Bra­vo. Ame­ri­kansk western fra 1959. (T) Ung­dom­mens sø­de fugl. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. (T) High Si­er­ra. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1941.

Nat-tv.

He­ath Led­ger vandt en Oscar for sin pra­e­sta­tion som Jo­ke­ren, men han dø­de af en over­do­sis sove­me­di­cin før ud­de­lin­gen. Sta­tu­et­ten blev i ste­det mod­ta­get af hans fora­el­dre og sø­ster.

Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.