Tids­linje over kon­flik­ten mel­lem Boi­le­sen og Ajax

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

sep­tem­ber

Det hol­land­ske me­die vo­et­balzo­ne.nl skri­ver med hen­vis­ning til De Te­le­graaf, at tra­e­ner Frank de Bo­er ik­ke vil gi­ve me­re spil­le­tid til Ni­co­lai Boi­le­sen. Sam­me dag si­ger de Bo­er gen­nem hol­land­ske pres­sekil­der til BT: »Ni­co­lai tog en chan­ce ved at tak­ke nej til vo­res til­bud, og nu er der in­gen vej til­ba­ge. Det vil ik­ke hja­el­pe, hvis han und­skyl­der.«

ok­to­ber

BT kan forta­el­le, at der ik­ke er tegn på for­so­ning mel­lem Boi­le­sen og Ajax.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.