Hø resvin­get ’’

BT - - NYHEDER -

FREM­MARCH I he­le Eu­ro­pa ta­ler man om flygt­nin­ge, som van­drer langs lan­de­gra­en­ser i jag­ten på fred. Det er en ny start for Eu­ro­pa, og det er af­gø­ren­de for mig, at der kom­mer et mar­kant op­gør med An­gela Mer­kel-tan­ke­gan­gen om, at Eu­ro­pa skal stå åben for al­le. Og det får hun ik­ke mu­lig­hed for at gen­nem­fø­re ef­ter val­get i Po­len

Sø­ren Es­per­sen, uden­rigs­ord­fø­rer for

Dansk Fol­ke­par­ti

Frank­rigs na­est­stør­ste par­ti med Ma­ri­ne Le Pen i front - hve­ran­den fransk­mand stem­te nem­lig på le­pe­ni­ster­ne ved eu­ro­pa­par­la­mentsval­get i 2014, og det er en frem­gang på 20 pct. i for­hold til val­get i 2009. Fle­re me­di­er spår den hårdt­slå­en­de Ma­ri­ne Le Pen til at va­e­re en al­vor­lig kan­di­dat til pra­esi­dent­po­sten ved det kom­men­de valg i 2017. Par­ti­et me­ner, at det mus­lim­ske sam­funds va­ekst i lan­det er en trus­sel mod Frank­rigs va­er­di­er. Det høj­re­na­tio­na­le par­ti i Schweiz fik 29,5 pct. af stem­mer­ne ved par­la­mentsval­get for en uge si­den, og blev der­med val­gets helt sto­re vin­der. Me­nings­må­lin­ger­ne hav­de og­så spå­et en frem­gang, som blev på tre man­da­ter, for­di de­bat­ten om ind­van­dring og asyl­reg­ler har kørt på sit hø­je­ste. De går bl.a. ind for, at mas­se­ind­van­drin­gen skal stop­pes, samt at kri­mi­nel­les fa­mi­li­er skal depor­te­res.

Ni­gel Fa­ra­ge er front­mand for bri­ter­nes EU- og ind­van­drer­kri­ti­ske par­ti, som fik 12,6 pct. af stem­mer­ne ved val­get i 2015. En na­e­sten ti pro­cents stig­ning si­den val­get i 2009. Par­ti­et har tid­li­ge­re bl.a. fo­re­slå­et, at ind­van­drin­gen

til Stor­bri­tan­ni­en skal stop­pes i fem år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.