Se­ri­er på vej

BT - - KULTUR -

DR1 In­struk­tion: Per Fly (ja­nu­ar 2016) ’Bed­ra­get’ hand­ler om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Se­ri­en luk­ker se­er­ne ind i de øko­no­mi­ske for­bry­del­sers kom­plek­se ver­den. I ban­ker­ne, på bør­sen og i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne. Det er hi­sto­ri­en om spe­ku­lan­ter, plat­tensla­ge­re og er­hvervs­fyr­ster og om de for­bry­del­ser, de be­går i jag­ten på rig­dom. Skre­vet af fol­ke­ne bag ’Bor­gen’

TV2, Ma­nuskript: Pe­ter As­mus­sen (sent 2015 el­ler tid­ligt 2016) I for­bin­del­se med kampag­nen Kna­ek Can­cer er TV 2 i sam­ar­bej­de med Zen­tro­pa i gang med at ud­vik­le en mi­ni­se­rie, der har kra­eft som om­drej­nings­punkt. ’Lyk­ken er’ hand­ler om en kvin­des vej gen­nem en kra­eft­syg­dom og den be­tyd­ning, det har for hen­des na­er­me­ste på godt og ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.