La­za­ret­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKA­DER Da kam­pen på Brønd­by sta­dion søn­dag af­ten blev fløjtet igang, var det med et FC Midtjyl­land­hold uden man­ge af de etab­le­re­de og er­far­ne pro­fi­ler.

Pro­ble­mer si­den som­mer Rilwan Has­san, bra­ek­ket la­eg­ben Ude til for­års­sa­e­so­nen Pa­tryk Wo­lanski, sprin­ger­k­nae Ude til for­års­sa­e­so­nen Jo­han Da­hlin, sprin­ger­k­nae For­ven­tes at kun­ne tra­e­ne i novem­ber, men uvist hvor­når han kan spil­le Pet­ter An­der­s­son, kna­eska­de Uvist hvor lang tid han er ude Kri­sti­an Bach Bak, tå­ska­de Ope­re­res i dag og for­ven­tes at va­e­re ude i 3-5 uger. Dvs. tid­ligst 20. novem­ber mod OB og se­ne­st 4. de­cem­ber mod AGF

Kristoffer Ols­son, for­stra­ek­ning i bag­lår Marcos Ureña, for­stra­ek­ning i for­lå­ret For­ven­tes klar in­den for 14 da­ge. For­ven­tes klar 8. novem­ber mod Es­b­jerg Jim Lar­sen – over­struk­ket knae Kan bli­ve klar til re­ser­ve­holdskamp na­e­ste uge. Der­ef­ter skal han til­ba­ge i form. Al­ler­tid­ligst er alt­så 8. novem­ber mod Es­b­jerg, men sand­syn­lig­vis først 20. novem­ber mod OB

Erik Svi­at­chen­ko, blød­ning i høj­re fod Mar­tin Pu­sic, vrid i an­k­len Hå­bes at va­e­re klar mod Vi­borg 31/10 Paul Onu­a­chu, over­stra­ek­ning i knae Kan bli­ve klar i mor­gen mod FC Roskil­de – el­lers mod Vi­borg 31/10 Pio­ne Si­sto, over­be­la­stet ma­vemu­skel Må­ske klar i mor­gen mod FC Roskil­de – el­lers mod Vi­borg 31/10

TIRS­DAG 27. OK­TO­BER 2015

For­ven­tes at va­e­re til­ba­ge in­den 14 da­ge og hå­bes at va­e­re klar til Na­po­li-kam­pen, 5. novem­ber.

Hå­bes at va­e­re klar mod Vi­borg 31/10 BT har snak­ket med FC Midtjyl­lands fa­ste fy­si­o­te­ra­pe­ut Ni­ck­las Fal­kes­gaard Pe­der­sen, der på dag­lig ba­sis ar­bej­der med al­le klub­bens ska­de­de spil­le­re. Han har gi­vet sit bed­ste bud på, hvor la­en­ge klub­bens ska­de­de spil­le­re vil sid­de ude, men un­der­stre­ger, at det er no­get na­er umu­ligt at spå om, hvor la­en­ge der pra­e­cis vil gå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.