Sal­man Bin Ha­mad Bin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Til det sid­ste er kan­di­da­ter til FIFAs le­di­ge pra­esi­dent­post strøm­met til uden at teg­ne bil­le­det af en tryg frem­tid for fodbolden. Den de­mo­kra­tisk valg­te pra­esi­dent er sus­pen­de­ret. Og man­den, han kald­te sin søn, er og­så sendt ud i mør­ket ef­ter en sag om et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, der er ud­le­ve­ret uden bi­lag.

FI­FA har igen­nem det se­ne­ste hal­ve år driblet sig fra den ene lam­men­de kri­se­si­tu­a­tion til den na­e­ste le­del­ses­ma­es­si­ge blind­g­y­de. Og selv om det ef­ter­hån­den står klart, at den kor­rup­tions­ankla­ge­de Sepp Blat­ters ef­ter­ma­e­le vil bli­ve et smerte­ligt ka­pi­tel i or­ga­ni­sa­tio­nens hi­sto­rie, er det sva­ert at få øje på bed­re ti­der for fod­bol­dens ver­dens­for­bund.

Ale­ne i det sid­ste døgn op til de­ad­li­ne for at by­de ind med et pra­esi­dent­ka­di­da­tur ved mid­nat man­dag, dum­pe­de der nye an­sø­ger­nav­ne ind som et bud på, hvem der skal va­e­re fod­boldt­op­pens nye, åb­ne og ae­r­li­ge an­sigt. Upå­ag­tet kan­di­dat Et af de me­re upå­ag­te­de var Musa Bi­li­ty. Den 48-åri­ge li­be­ri­er hav­de med hja­elp fra sin kampag­ne­le­der Edwin Snowe få­et stam­pet den nød­ven­di­ge op­bak­ning fra fem med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner op. Og der­med røg Musa Bi­li­ty i bow­len blandt de i alt ot­te, der kan kom­me i spil til den pre­sti­ge­ful­de pra­esi­dent­post i det skan­da­le­pla­ge­de for­bund.

Til BBC Sport fastslog Bi­li­ty, at han var ’en me­get glad mand’ over at se sit navn ta­ge sin plads i pra­esi­dent­kaplø­bet.

Uden at kom­me med me­re form­støb­te pro­gra­mer­kla­e­rin­ger gjor­de Bi­li­ty det klart, at det var nød­ven­digt med en dra­stisk ud­skift­ning i FI­FA-top­pens per­son­gal­le­ri.

»Hvis vi skal aen­dre fod­bold, skal vi va­e­re sik­re på at dem, der har kørt FI­FA gen­nem de sid­ste 20-25 år, ik­ke har no­get at gø­re med det,« lød det fra Bi­li­ti.

Pro­ble­met er, at magt har det med at kor­rum­pe­re. Og at man skal le­de rig­tigt la­en­ge og in­si­ste­ren­de på at fin­de et fod­bold­men­ne­ske, der ik­ke har no­get at gø­re med ’det’, Musa Bi­li­ty hen­ty­der til. Alt­så be­stik­kel­se, ne­po­tis­me, magt­mis­brug og vi­de­re i den ned­slå­en­de to­ne­art, der har få­et ske­let­ter til at dan­se ud af ska­be­ne fra FI­FA-ho­ved­sa­e­det i Schweiz. Man­den med bowlwn Gi­an­ni In­fan­ti­no er et eu­ro­pa­ei­sk bud. Den 45-åri­ge schweizer er et kendt an­sigt, ef­ter­som han gen­nem de se­ne­ste år har va­e­ret man­den med bow­len ved slut­run­de­lod­tra­ek­nin­ger, og nu er ble­vet sid­den­de ge­ne­ral­se­kre­ta­er, ef­ter at Jero­me Valcke blev sus­pen­de­ret på grund af be­skyld­nin­ger om salg af VM-bil­let­ter.

Men uan­set hvad kan In­fan­ti­no ik­ke lø­be fra, at og­så han har hørt til in­der­kred­sen i UE­FA, at han har va­e­ret Mi­chel Plat­i­nis høj­re hånd igen­nem seks år og - må­ske - selv ud­gør en del af pro­ble­met og rå­d­den­ska­ben i fod­bol­dens or­ga­ni­sa­to­ri­ske fun­da­ment.

»Gi­an­ni har gjort et fan­ta­stisk job hos UE­FA. Han har be­vist, at han er en to­pad­mi­ni­stra­tor, han har po­si­ti­ve re­la­tio­ner til fod­bol­dens sam­ar­bejds­part­ne­re, og han har la­en­ge talt for, at FI­FA skal for­an­dre og ud­vik­le sig. Vi tror, han har red­ska­ber­ne til at gi­ve FI­FA in­te­gri­tet og tro­va­er­dig­hed til­ba­ge,« lød be­grun­del­sen fra UEFAs ek­se­ku­tiv­ko­mité.

Det er sta­dig uvist, om Mi­chel Plat­i­ni når at bli­ve klar til praesidentvalget 26. fe­bru­ar 2016, ef­ter­som FIFAs eti­ske ko­mité fast­hol­der den sus­pen­de­ring på 90 da­ge, den fran­ske fod­bold­boss dog har ap­pe­le­ret.

BT pra­e­sen­te­rer her de ot­te kan­di­da­ter, der ved avi­sens de­ad­li­ne var stil­let op til at bli­ve Sepp Blat­ters af­lø­ser ved FIFAs pra­esi­dentvalg 26. fe­bru­ar. Der kan dog va­e­re kom­met fle­re kan­di­da­ter til, da fri­sten som na­evnt først ud­løb ved mid­nat i nat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.