MARY MIS­BRUGT OG UD­STIL­LET

HOF­FET TIL BT: ’Der er ta­le om et åben­lyst mis­brug’

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jacob Friberg Kenneth Elkja­er | ja­ni@bt.dk | ke­el@bt.dk

Der er ta­le om en stor løgn og mis­brug af iden­ti­te­ter. Det er be­ske­den fra det dan­ske kon­ge­hus i kølvan­det på en kri­tisk hi­sto­rie om kron­prin­ses­se Marys for­hold til sin na­er­me­ste fa­mi­lie.

»Er kron­prin­ses­se Mary fra Dan­mark in­vol­ve­ret i en bit­ter fa­mi­lie­fejde? Kon­ge­lig ude­luk­kes fra fa­mi­li­ens fe­ri­e­pla­ner.«

Det er over­skrif­ten, der mø­der la­e­ser­ne på hjem­mesi­den for ver­dens stør­ste en­gelsk­spro­ge­de net­a­vis, Daily Mail, der til dag­ligt har over 11 mil­li­o­ner la­e­se­re.

Iføl­ge ar­tik­len er kron­prin­ses­se Marys for­hold til sin au­stral­ske fa­mi­lie fuld­sta­en­dig kuld­sej­let. Hun er ik­ke la­en­ge­re på ta­le­fod med sin sø­ster, og bro­de­ren har helt op­gi­vet at in­vi­te­re kron­prin­ses­sen med på fe­rie.

Men nu sva­rer kon­ge­hu­set på us­a­ed­van­lig vis til­ba­ge. Iføl­ge kon­ge­hu­sets pres­se­chef Le­ne Bal­le­by er hi­sto­ri­en us­and og byg­ger på et al­vor­ligt iden­ti­tet­sty­ve­ri.

Ar­tik­len, der blev pu­bli­ce­ret i man­dags, be­skri­ver et bil­ledop­slag på Fa­ce­book fra 5. au­gust 2014 af Marys bror Jo­hn Stu­art Do­nald­son, der skri­ver, han ny­der fe­ri­en i Rom med si­ne sø­stre.

»Jeg hå­ber, I tre har det godt,« skri­ver Marys far, Jo­hn Dalg­lei­sh Do­nald­son i en kom­men­tar til bil­le­det. »Har hun, hvis navn ik­ke skal na­ev­nes, af­vist at rej­se med jer, el­ler gav I hen­de al­drig til­bud­det,« spør­ger fa­de­ren - og iføl­ge Daily Mail hen­vi­ser han til kron­prin­ses­sen.

»Jeg gad ik­ke en­gang at spør­ge, far,« sva­rer Marys bror. »Trish ta­ler ik­ke med hen­de for ti­den, og vi vil­le ger­ne mo­re os,« ud­dy­ber han. Trish er kort for Marys sø­ster Pa­tri­cia Bailey.

Fal­ske pro­filsi­der Kon­ge­hu­set sat­te ef­ter BTs hen­ven­del­se en un­der­sø­gel­se af ar­tik­len i gang sam­me dag, som Daily Mail brag­te den. Nu kon­klu­de­rer Kon­ge­hu­set, at iden­ti­te­ter­ne på kron­prin­ses­sens bror og far er ble­vet mis­brugt. Pro­fi­ler­ne på Fa­ce­book er fal­ske.

»Vi kon­sta­te­rer, at der er ta­le om et åben­lyst mis­brug. Det er desva­er­re alt for nemt at la­ve fal­ske pro­filsi­der, og i det her til­fa­el­de er det bro­de­rens iden­ti­tet, der er ble­vet mis­brugt,« si­ger Le­ne Bal­le­by.

For to uger si­den fik kon­ge­hu­set uge­bla­det Her & Nu til at brin­ge en ret­tel­se, ef­ter at bla­det hav­de skre­vet en hi­sto­rie om, at prin­ses­se Ma­rie hav­de få­et fo­re­ta­get en bryst­for­stør­ren­de ope­ra­tion på en kli­nik i Li­tau­en.

Men i det­te til­fa­el­de vil kon­ge­hu­set ik­ke gå ef­ter avi­sen, da det iføl­ge dem er bro­de­ren, der er den foru­ret­te­de part.

»Der­for vil det va­e­re Kron­prin­ses­sens brors be­slut­ning, om han vil for­føl­ge sa­gen el­ler ej,« si­ger Le­ne Bal­le­by.

Ekspert: Mary er in­vol­ve­ret An­na Jo­han­ne­sen, der gen­nem 40 år fulg­te kon­ge­fa­mi­li­en som journalist på Bil­led-Bla­det, har be­søgt Tas­ma­ni­en seks gan­ge og har per­son­ligt mødt al­le Marys tre sø­sken­de.

»Jeg kan slet ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, der bli­ver op­stil­let af fa­mi­li­ens for­hold. Det er gre­bet ud af luf­ten. Hun er så glad for si­ne sø­sken­de - og det sam­me er de for hen­de. Selv­føl­ge­lig har Mary et me­re travlt liv end de an­dre. Men for­di hun får fi­re børn, hol­der hun alt­så ik­ke op med at ta­le med si­ne sø­sken­de. De snak­ker tit sam­men på Sky­pe og mail. Så det an­det kan jeg slet ik­ke fo­re­stil­le mig,« si­ger An­na Jo­han­ne­sen, der vur­de­rer, at Kron­prin­ses­sen per­son­ligt har va­e­ret in­vol­ve­ret i kon­ge­hu­sets nye of­fen­siv.

»Det er jo ik­ke no­get, Le­ne Bal­le­by har fun­det på. Det er no­get, Kron­prin­ses­sen be­stem­mer, og så bli­ver det for­mu­le­ret af Bal­le­by. Mary vil ik­ke ha­ve en falsk hi­sto­rie ud i he­le ver­den om, at hun er uven­ner med si­ne sø­sken­de. Så hun har bedt Le­ne Bal­le­by om at kom­me ud med ko­sten.«

Ar­tik­len, der ind­til vi­de­re er ble­vet delt 288 gan­ge og har få­et 167 kom­men­ta­rer, er skre­vet af Daily Mails journalist i Au­stra­li­en, hvor der i øje­blik­ket er sa­er­ligt fo­kus på den frem­ti­di­ge dan­ske dron­ning. En trai­ler til en stor tv-se­rie om Marys roy­a­le liv kø­rer i øje­blik­ket over ska­er­men hjem­me i de au­stral­ske stu­er. Se­ri­en skil­drer fle­re ska­en­de­ri­er bå­de mel­lem Mary og hen­des far - men og­så en for­tør­net dron­ning Mar­gret­he, der ik­ke sa­et­ter pris på Mary og Fre­de­riks ae­g­te­skab.

BT har i to da­ge og med 11 te­le­fo­nopkald for­søgt at få en kom­men­tar fra re­dak­tø­rer­ne på Daily Mail.

BT har og­så uden held for­søgt at kon­tak­te Marys bror og far for en kom­men­tar.

Jeg kan slet ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, der bli­ver op­stil­let af fa­mi­li­ens for­hold. Det er gre­bet ud af luf­ten. Hun er så glad for si­ne sø­sken­de - og det sam­me er de for hen­de

An­na Johansen Vi kon­sta­te­rer, at der er ta­le om et åben­lyst mis­brug. Det er desva­er­re alt for nemt at la­ve fal­ske pro­filsi­der

Le­ne Bal­le­by, pres­se­chef i kon­ge­hu­set

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.