Fransk film­kunst

BT - - TV - KO­ME­DIE 09:35 15:00 22:30 07:45 11:20 13:05 17:25 21:00 19:05 00:0006:00

An­drey er tid­li­ge­re leder af Bols­hoi Or­che­stra, men ar­bej­der nu som vi­ce­va­ert på et te­a­ter. An­drey ra­ge­de uklar med det kom­mu­ni­sti­ske par­ti for tre­di­ve år si­den, for­di han na­eg­te­de at ”ren­se” sit or­ke­ster for jø­di­ske mu­si­ke­re. Det ko­ste­de en de­gra­de­ring, mens Bresj­nevs hånd­lan­ge­re brutalt fjer­ne­de de jø­di­ske med­lem­mer midt i Tja­j­ko­vski­js vi­o­lin­kon­cert. An­drey har al­drig glemt epi­so­den, og da han ved et til­fa­el­de ser en fax, øj­ner han op­rejs­ning. Fax’en er fra det be­røm­te te­a­ter Châte­let, der in­vi­te­rer de­res rus­si­ske kol­le­ger til Pa­ris. An­drey hol­der in­vi­ta­tio­nen skjult for den nu­va­e­ren­de le­del­se og be­slut­ter at sam­le det gam­le or­ke­ster. Han får en gam­mel ven, der har go­de for­bin­del­ser til at stå for det prak­ti­ske, og går derf­ter i gang med at op­sø­ge si­ne tid­li­ge­re kol­le­ger. Må­let er at fa­er­dig­gø­re Tja­j­ko­vski­js-kon­cer­ten, som så brutalt blev af­brudt for 30 år si­den. ”Kon­cer­ten” er først og frem­mest en ko­me­die, men og­så en film med al­vor­li­ge te­ma­er

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: på hjer­te. Det har man­ge film for­søgt før, men kun få så vel­lyk­ket som ”Kon­cer­ten”.

(DRK)

(T) Li­vet skal le­ves. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1950. (T) Vildt blod. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. (T) High So­cie­ty. Ame­ri­kansk film fra 1956. (T) Den gla­de en­ke. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1952. (T) Øst for Pa­ra­dis. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. (T) Det be­skid­te du­sin. Ame­ri­kansk-en­gelsk krigs­dra­ma fra 1967. (T) Bal­la­de med pi­ger. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1969. (T) Rhap­so­di. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1954. (T) Sit­ting Tar­get. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1972. (T) Søn af en Gun­figh­ter. Ame­ri­kansk­spansk western fra 1965.

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.