Brø­let Be­ta­ler en mio. kro­ner til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

TIL­BA­GE­TOG

Meld står for Move­ment for a Eu­ro­pe of Li­ber­ties and De­mo­cra­cy, og er en sam­men­slut­ning af eu­ro­pa­ei­ske par­ti­er, som Dansk Fol­ke­par­ti er med­lem af, mens Feld er den til­knyt­te­de fond. Feld står for Fo­un­da­tion for a Eu­ro­pe of Li­ber­ties and De­mo­cra­cy. Støt­te fra Eu­ro­pa-Par­la­men­tet må bru­ges til bl.a. mø­der, kon­fe­ren­ce og op­lys­nings­ma­te­ri­a­le, men ik­ke i for­bin­del­se med na­tio­na­le valg­kam­pe el­ler fol­ke­af­stem­nin­ger. Ef­ter den­ne uges til­ba­ge­be­ta­ling ly­der den kor­ri­ge­re­de støt­te fra Eu­ro­pa-Par­la­men­tet til Meld og Feld i 2014 på hen­holds­vis 634.779 eu­ro - el­ler godt 4,7 mio. kr. - og 270.599 eu­ro - godt to mio. kr. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har op­lyst, at bå­de Meld og Feld luk­kes med årets ud­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.