GU­I­DE: 12 råd hvis du vil und­gå 1. Hvis du ry­ger: Hold op! 2. Gå mini­mum 30 min. om da­gen. 3. Va­elg trap­pen frem for ele­va­tor og rul­le­trap­pe. 4. Til­stra­eb nor­malva­egt – selv min­dre va­egt­tab er sundt. 5. Spis va­ri­e­ret. 6. Fjern syn­ligt fedt fra ma­den. 7. H

BT - - DEBAT -

FOL­KE­SYG­DOM Di­a­be­te­sepi­de­mi­en er i år­ti­er ble­vet for­kla­ret med dan­sker­nes us­un­de livs­stil. Men den fryg­te­de fol­ke­syg­dom, som over 320.000 dan­ske­re er ramt af og 750.000 har for­sta­die til, kan ha­ve en ra­ek­ke helt an­dre og hidtil ukend­te år­sa­ger, vi­ser en stri­be nye stu­di­er.

Ke­mi­ka­li­er og kos­me­tik

Dob­belt så man­ge di­a­be­ti­ke­re

An­ti­bi­o­ti­ka og na­t­a­r­bej­de AN­TI­BI­O­TI­KA Ty­pe 2-di­a­be­ti­ke­re har of­te­re få­et an­ti­bi­o­ti­ka tid­li­ge­re i li­vet end an­dre, vi­ser nyt dansk stu­die la­vet af for­ske­re fra Gen­tof­te Ho­spi­tal og Syd­dansk Uni­ver­si­tet. na­e­sten al­le ty­per an­ti­bi­o­ti­ka kan ka­e­des sam­men med ty­pe 2-di­a­be­tes. For­sker­ne har to bud på hvor­for: En­ten har ty­pe 2-di­a­be­ti­ke­re øget til­bø­je­lig­hed til at bli­ve ramt af in­fek­tion, al­le­re­de man­ge år før syg­dom­men di­ag­no­sti­ce­res. El­ler og­så er det sel­ve an­ti­bi­o­ti­ka­ku­re­ne, der med­vir­ker til at ud­lø­se ty­pe 2-di­a­be­tes. PE­STI­CI­DER Fle­re ny­e­re stu­di­er pe­ger på, at pe­sti­ci­der og in­du­stri­ke­mi­ka­li­er øger ri­si­ko­en for di­a­be­tes. Når du bli­ver ud­sat for pe­sti­ci­der, sti­ger ri­si­ko­en for at ud­vik­le ty­pe 2-di­a­be­tes med 64 pro­cent, vi­ser et nyt over­sigts­stu­die la­vet af for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Io­an­ni­na i Gra­e­ken­land og Im­pe­ri­al Col­le­ge Lon­don i Eng­land. Den øge­de ri­si­ko for at ud­vik­le di­a­be­tes ga­el­der ved al­le for­mer for pe­sti­ci­der og for al­le for­mer for di­a­be­tes. ARVELIGHED Arv er en kendt ri­si­ko­fak­tor for ud­vik­ling af ty­pe 2-di­a­be­tes, men står of­te i skyg­gen af livs­stils­fak­to­rer­ne. Men fak­tisk spil­ler arv en stor rol­le. Hvis ba­re én fora­el­der har ty­pe 2-di­a­be­tes, er ri­si­ko­en for at bar­net ud­vik­ler ty­pe 2-di­a­be­tes på et tids­punkt i li­vet 40 pro­cent. Hvis beg­ge fora­el­dre har ty­pe 2-di­a­be­tes, er ri­si­ko­en om­kring 80 pro­cent. Ind­til nu er der fun­det me­re end 80 ste­der i vo­res ar­ve­mas­se, som øger ri­si­ko­en for at ud­vik­le ty­pe 2-di­a­be­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.