Gt fra oren

BT - - KULTUR -

I dis­se da­ge ud­kom­mer he­le to biografier, skre­vet af to helt un­ge kvin­der, der beg­ge er flyg­tet fra dik­ta­tu­ret - Yeon­mi Park, der flygtede med sin fa­mi­lie gen­nem Ki­na, og Hy­eon­seo Lee, der tog sa­gen i egen hånd. Tit­len på Parks bog er ’For at kun­ne le­ve - En nord­kore­ansk pi­ges rej­se mod fri­he­den’ ’Pi­gen med de syv nav­ne - min flugt fra Nord­korea’ er tit­len på Le­es erin­drin­ger.

Det var i

Nord­korea

Vig­ti­ge

STREAM/KØB – SAN­GE

(Kilde hit­lis­ten.nu)

1949 el­ler cir­ka der om­kring, da der var krig i Korea, at det kom­mu­ni­sti­ske Nord­korea blev skabt. Helt pra­e­cis 1947.

gra­en­ser mod Syd­korea i syd og mod Ki­na og Rusland i nord. Nord­kore­a­ner­ne kal­der selv lan­det Puk­chosön, Nord-Chosön.

eks­portva­rer er bl.a. teksti­ler og land­brugs­va­rer. Vig­ti­ge im­portva­rer er olie, kul, trans­port­ud­styr og ma­ski­ner. Kim Il-sung, der hav­de le­det lan­det si­den 1948, dø­de i 1994. Kim Jong-il ef­ter­føl­ges af sin søn Kim Jong-un, der kal­des ’Den sto­re ef­ter­føl­ger’. Det er først, da sul­ten og dø­den kom­mer helt ta­et på, at den 17-åri­ge nord­kore­an­ske pi­ge op­da­ger, hvil­ket fryg­te­ligt dik­ta­tur hen­des hjem­land er. Først af nys­ger­rig­hed og si­den for at slip­pe va­ek, kryd­ser Lee gra­en­sen til Ki­na. Men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.