SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk au­ten­tisk dra­ma fra 2012. (Big Mira­c­le) I Ala­ska i 1988 op­da­ger jour­na­li­sten Adam, at tre grå­hva­ler er fan­get un­der isen ved et ån­de­hul, der ha­stigt er ved at fryse til. Sam­men med den sta­e­di­ge Gre­en­pea­ce-ak­ti­vist Rachel – der til­fa­el­dig­vis og­så er Adams eks­ka­e­re­ste – ka­ster han sig ud i et kapløb med ti­den for at red­de de tre hva­ler. Det bli­ver en mis­sion, der li­ge­frem får kold­krigs­fjen­der­ne USA og USSR til at gø­re fa­el­les sag for at hja­el­pe hva­ler­ne. Med­vir­ken­de: Rachel Kra­mer: Drew Bar­ry­mo­re, Adam Carl­son: Jo­hn Kra­sin­ski og J. W. McGraw: Ted Dan­son. In­struk­tion: Ken Kwa­pis. DR1 kl. 16.50 Ame­ri­kansk sci-fi-actionfilm fra 2009. (Trans­for­mers: Re­ven­ge of the Fal­len) Den uge, hvor Sam Witwi­cky skal be­gyn­de på uni­ver­si­te­tet, la­ver de­cep­ti­co­ner­ne bal­la­de i Shang­hai. En diplo­mat me­ner, at det skyl­des au­to­bot­ter­ne, som han der­for øn­sker fjer­net. Men han ta­ger fejl: De­cep­ti­co­ner­ne for­sø­ger at få ad­gang til Sams hjer­ne for at fin­de nog­le glyf­fer, som skal le­de dem til en skrø­be­lig gen­stand, der vil gø­re dem i stand til at sprin­ge so­len i luf­ten. Sam, hans ka­e­re­ste Mi­ka­ela og Sams fora­el­dre kom­mer nu igen i fa­re. Med­vir­ken­de: Sam Witwi­cky: Shia LaBeouf, Mi­ka­ela Bar­nes: Me­gan Fox og Ma­jor Len­nox: Josh Duha­mel. In­struk­tion: Mi­cha­el Bay. TV3 kl. 21.00 Dansk ko­me­die fra 1971. (Bal­la­de på Chri­sti­ans­havn) Bo­lig­haj­en Hal­land­sen vil ri­ve he­le Ama­ger­ga­de ned for at gi­ve plads til et stort nyt ho­tel og ind­købs­cen­ter, men mang­ler at få fin­gre i num­mer syv og ni. For at få de gen­stri­di­ge be­bo­e­re til at flyt­te an­sa­et­ter han den on­de vi­ce­va­ert Fre­de­rik, men de ga­e­ve Chri­sti­ans­hav­ne­re med hr. Ol­sen i spid­sen, er ik­ke så­dan li­ge at slå ud, selv­om over­mag­ten en over­va­el­den­de. Med­vir­ken­de: Ol­sen: Poul Rei­chhardt, Em­ma: Bo­dil Ud­sen og Clau­sen: Paul Ha­gen. In­struk­tion: Erik Bal­ling. TV 2 Char­lie kl. 21.45 Ame­ri­kansk western fra 1969. (Ma­cKen­na’s Gold) She­rif Ma­cKen­na ken­der vej­en til den le­gen­da­ri­ske Ca­non Del Oro, da­len af guld. Den lov­lø­se Col­ora­do og hans ma­end ta­ger Ma­cKen­na til fan­ge og tvin­ger ham til at vi­se vej. Men Col­ora­do er ik­ke den ene­ste, der ta­en­der på guld. Pa­e­ne ma­end fra by­en, en dom­mer­dat­ter og en kir­kens mand, apa­cher på krigs­stien og sel­ve ka­va­le­ri­et er be­sat af tan­ken om da­len, der iføl­ge leg­en­den er da­ek­ket af det pu­re­ste guld. Med­vir­ken­de: Ma­cKen­na: Gre­gory Peck, Ti­bbs: Tel­ly Sa­va­las og Col­ora­do: Omar Sha­rif. In­struk­tion: J Lee Thomp­son. DR2 kl. 16.05 Amr.-spansk actio­ne­ven­tyr fra 2012. (Wrath of the Ti­tans) Ti år ef­ter Per­seus be­sej­re­de mon­stret Kra­ken, for­sø­ger halvg­u­den at le­ve det simp­le liv som fi­sker og en­lig far til sin tiåri­ge søn He­li­us. Men imens ra­ser kam­pen mel­lem gu­der og ti­ta­ne­re om den ul­ti­ma­ti­ve magt. Med­vir­ken­de: Per­seus: Sam Wort­hin­g­ton, Zeus: Li­am Ne­e­son og Ha­des: Ralph Fien­nes. In­struk­tion: Jo­nat­han Lie­be­sman. 6’eren kl. 21.00 Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction-film fra 1994. (Ti­mecop) I 1994 bli­ver po­li­ti­man­den Max Wal­ker vid­ne til, at hans ko­ne myr­des af en ban­de for­bry­de­re. Ti år se­ne­re kan man fo­re­ta­ge tids­rej­ser, og Max sen­des til­ba­ge i for­ti­den for at stop­pe en kor­rupt po­li­ti­ker. Med­vir­ken­de: Max Wal­ker: Je­an-Clau­de Van Dam­me, McComb: Ron Sil­ver og Me­lis­sa: Mia Sa­ra. In­struk­tion: Pe­ter Hy­ams. 6’eren kl. 22.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.