’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

over­ve­je, om dom­mer­ne bå­de skal døm­me her­re- og da­me­hånd­bold. Ek­sem­pel­vis ser jeg Mads Han­sen og Mar­tin Gje­ding døm­me en Cham­pions Le­ague-kamp på al­le­rø­ver­ste mel­lem Za­greb og Veszprem. Du kan fak­tisk ik­ke få en sva­e­re­re kamp. Og min­dre end 14 da­ge står de i Aar­hus og døm­mer da­me­kam­pen mel­lem SK Aar­hus og Team Es­b­jerg, som jo er en helt an­den ver­den. Er det den rig­ti­ge må­de at gø­re tin­ge­ne på? Er det ik­ke bed­re at få spe­ci­a­li­ster?« Sagt i respekt for bå­de da­mer­ne og her­rer­ne, kan man si­ge, at reg­ler­ne er det ene­ste, der er til­fa­el­les. Jeg vil sam­men­lig­ne det med en uni­ver­si­tetsla­e­rer i dansk og en 1. klas­sela­e­rer i dansk. Det er to helt for­skel­li­ge ver­de­ner

Ole Nør­gaard, Skjern-tra­e­ner

uni­ver­si­tetsla­e­rer i dansk og en 1. klas­se-la­e­rer i dansk. Det er to helt for­skel­li­ge ver­de­ner.«

»Vi er al­le sam­men gla­de for, at det er en uni­ver­si­tetsla­e­rer, der står for un­der­vis­nin­gen på uni­ver­si­tet, li­ge­som vi er gla­de for, at det er en spe­ci­a­list, der un­der­vi­ser bør­ne­ne i 1. klas­se. Det bur­de va­e­re fuld­sta­en­dig det sam­me i hånd­bold­ver­de­nen,« ly­der det fra Nør­gaard, der og­så har en for­tid som ung­domsland­stra­e­ner. Højlydt dis­kus­sion Skjern-tra­e­ne­ren var un­der ons­da­gens straf­fe­kast­kon­kur­ren­ce i højlydt dis­kus­sion med kam­pens DHFob­ser­va­tør. Ole Nør­gaard men­te, at han i an­den fa­se af kon­kur­ren­cen ger­ne måt­te la­de sam­me mand sky­de, ind­til den­ne bra­end­te, mens ob­ser­va­tø­ren men­te, at hol­de­ne skul­le va­el­ge fem helt nye skyt­ter. In­gen af dem hav­de dog ret. Det er­ken­der Nør­gaard, som dog me­ner, at det var va­er­re, at DHFs re­pra­e­sen­tant ik­ke hav­de styr på sa­ger­ne.

»Det sy­nes jeg ik­ke er i or­den. Et er, at det er for dårligt, at jeg ik­ke kan reg­ler­ne. Men ham, der får pen­ge for det, skal va­e­re fuld­sta­en­dig ly­nen­de klar i ma­e­let om, hvor­dan vi af­vik­ler en hånd­bold­kamp.«

Ef­ter de om­dis­ku­te­re­de si­tu­a­tio­ner i ons­da­gens po­kal­kvart­fi­na­le, der alt­så ko­ste­de Skjern del­ta­gel­sen i Fi­nal4, kun­ne Ole Nør­gaard godt ta­en­ke sig, at det kun­ne få en kon­se­kvens for dom­mer­ne. En slags ka­ran­ta­e­ne.

»Når dom­me­re la­ver så al­vor­li­ge fejl­s­køn, bør de ha­ve en form for ka­ran­ta­e­ne. Al­le har set det ske, og det er ik­ke godt for hånd­boldspor­ten. Her me­ner jeg, at man bur­de sa­et­te ind,« si­ger Skjern-tra­e­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.